Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Evli bir kadın çalışanın telefon numarasının başkasından alınması ve bu durumun işyerinde olumsuzluklara yol açması geçerli nedenle fesih sebebidir.

9. Hukuk Dairesi         2015/12957 E.  ,  2015/20493 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : ……………… İŞ MAHKEMESİ
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I


A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş akdinin haklı veya geçerli bir neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının iş akdinin işyerinde çalışan evli bir bayan işçinin telefon numarasını rızası olmadan aynı işyerinde çalışan erkek personele vermesi ve işyerinde dedikodu, gruplaşma gibi düzen ve disiplinin bozulmasına yol açacak davranışlarda bulunması gerekçesiyle haklı olarak feshedildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkeme, davacının iş akdinin …. isimli çalışan bayanın telefon numarasını rızası dışında ….. isimli çalışan diğer şahsa vermesi nedeniyle feshedilmiş ise de, olayda davacının iş akdinin feshini haklı kılacak bir durum bulunmadığı, davacı ….. isimli çalışanın telefonunu her ne kadar vermiş ise de, diğer çalışan …… tarafından yapılan eylemde herhangi bir iştirak ve rızası bulunduğuna dair bir delil olmayıp böyle bir iddia da olmadığından telefon verme olayının tek başına feshi haklı kılacak bir yanının bulunmadığı, ayrıca işyerindeki disiplin ve ahengi bozucu ahlak ve iyi niyete aykırı hareket ettiği hususu da ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar vermiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi işverene, işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshetme yetkisi vermiştir. İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesihte takip edilen amaç, işçinin daha önce işlediği iş sözleşmesine aykırı davranışları cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak değil; onun sözleşmesel yükümlülükleri ihlale devam etmesi, tekrarlaması olasılığından kaçınmaktır. İşçinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin iş sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir davranışının varlığı gerekir. İşçinin kusurlu davranışı ile sözleşmeye aykırı davranmış ve bunun sonucunda iş ilişkisi olumsuz bir şekilde etkilenmişse işçinin davranışından kaynaklanan geçerli bir fesih söz konusu olur. Buna karşılık, işçinin kusur ve ihmaline dayanmayan sözleşmeye aykırı davranışlarından dolayı işçiye bir sorumluluk yüklenemeyeceğinden işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli fesih nedeninden de bahsedilemez.
İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenler, aynı yasanın 25. maddesinde belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen nedenlerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekecektir.
İspat yükü kendisinde olan işveren, geçerli ve haklı nedende davacının davranışının veya yetersizliğinin işyerinde olumsuzluklara yol açtığını ve iş ilişkisinin çekilmez hal aldığını da ispat etmelidir.
Dosya içeriğine göre; davacının feshe konu işyerinde çalışan evli bir bayanın telefon numarasını rızası olmadan aynı işyerinde çalışan erkek bir personele verme eylemi sabittir. Nitekim bu olgu Mahkemenin de kabulündedir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden ve tanık anlatımlarından feshe konu eylemin işyerinde olumsuzluklara yol açtığı, ayrıca davacının daha evvel işyerinde çalışma barışını bozacak davranışları sebebi ile uyarıldığı da anlaşılmaktadır.
İşverence feshe konu olayda telefon numarasını davacıdan alan erkek işçinin iş akdinin feshedilmediği anlaşılmış olup, bu durum haklı fesih yönünden eşit işlem borcuna aykırılık teşkil etse de geçerli nedeni ortadan kaldırmaz.
Netice itibariyle, feshe konu davacı eylem ve davranışlarının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı sabit olduğundan fesih geçerli nedene dayanmaktadır. Davanın reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davanın REDDİNE,
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4.Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 90.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 04.06.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);