Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Mal beyanında bulunma süresi içerisinde taşınmaz edinilmesi ve bu durumun tazyik hapsine etkisini içerir karar.

12. Hukuk Dairesi         2019/13894 E.  ,  2020/103 K.

“İçtihat Metni”



Beyandan sonra mal ve kazançta olan artışı bildirmemek suçundan sanık …’nun beraatine dair … İcra Ceza Mahkemesinin 10/01/2019 tarihli ve 2018/323 esas, 2019/42 sayılı kararına yönelik müşteki vekili tarafından yapılan itirazın kabulüne ve sanığın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 10 güne kadar disiplin hapsi ile cezalandırılmasına dair … 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/05/2019 tarihli ve 2019/311 değişik iş sayılı kararı aleyhine … Bakanlığının 27/11/2019 gün ve 94660652-105-10-10998-2019-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03/12/2019 gün ve KYB.2019-119953 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun “Hapis ile tazyik” başlıklı 76. maddesinde yer alan “Mal beyanında bulunmıyan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez.”, şeklindeki, “Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı” başlıklı 77. maddesinde yer alan, “İcra dairesine vaki olan beyanda malı olmadığını bildirmiş veya borcuna yetecek mal göstermemiş yahut beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri yedi gün içinde mezkur daireye taahhütlü mektupla veya şifahi olarak bildirmeğe mecburdur.” ve “Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen borçlunun cezası” başlıklı 339/1. maddesinde yer alan, “Sonradan kazandığı malları veya kazancında ve gelirinde vaki tezayütleri bu Kanun mucibince bildirmeye mecbur olan borçlu makbul bir mazereti olmaksızın yedi gün içinde icra dairesine taahhütlü mektupla veya şifahi surette bildirmezse ve bu mal veya kazancı asıl veya bedel itibariyle mevcut olduğu takdirde, on gün; mal veya kazancını asıl veya bedel itibariyle makbul bir sebep olmaksızın elden çıkarmışsa, bir aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır.” şeklindeki düzenlemeler hep birlikte değerlendirildiğinde, kabahatliye ödeme emrinin 09/11/2017 tarihinde tebliğ edildiği, tebliğden itibaren 7 günlük mal beyanında bulunma süresinin olduğu, söz konusu taşınmazların kabahatli tarafından 15/11/2017 tarihinde mal beyanında bulunulması gereken süre içerisinde edinildiği, bu suretle atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, … 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/05/2019 tarihli ve 2019/311 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında beyandan sonra mal ve kazançta olan artışı bildirmemek eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına; 14/01/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

);