Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşyerini devreden işverenlerin sorumlulukları, işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır.

22. Hukuk Dairesi         2013/33004 E.  ,  2014/15754 K.

  • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İŞYERİ DEVRİ
  • İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUK
  • İŞ KANUNU (4857) Madde 6
  • İŞ KANUNU ( 14. maddesi yürülükte ) (1475) Madde 14

“İçtihat Metni”

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalı Sağlık Bakanlığına ait işyerinde değişen alt işverenlere bağlı olarak çalıştığını iş sözleşmesinin işverence haksız fesih edildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatlarının tahsilini istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalılar, davanın reddini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davacının iş sözleşmesinin işverence haksız feshedildiği, davalılar arasında asıl işveren- alt işverenlik ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalılar vekilleri temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı Sağlık Bakanlığının tüm , diğer davalı A…Hay. Ür. Gıda Mad. Day. Tük. Zirai ve Orman Ürünleri Maden Tem.Akaryakıt Taş. Acente İth. İhr. Ltd. Şti. aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir .
2-İşyeri devrinin iş ilişkisine etkileri ile işçilik alacaklarından sorumluluk bakımından taraflar arasında uyuşmazlık sözkonusudur.
İşyeri devrinin esasları ve sonuçları 4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesinde düzenlenmiştir. Sözü edilen hükümde, işyerinin veya bir bölümünün devrinde devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçlarıyla devralan işverene geçeceği öngörülmüştür. Devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlar açısından, devreden işverenle devralan işverenin birlikte sorumlu oldukları aynı Kanun’un üçüncü fıkrasında belirtilmiş, devreden işverenin sorumluluğunun devir tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlı olduğu hükme bağlanmıştır.
Değinilen Kanun’un 120. maddesi hükmüne göre, 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesi halen yürürlükte olduğundan, işyeri devirlerinde kıdem tazminatına hak kazanma ve hesap yöntemi bakımından belirtilen madde hükmü uygulanmalıdır. Anılan maddeye göre, işyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde, işçinin kıdemi işyeri veya işyerlerindeki hizmet sözleşmeleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanmalıdır. Bununla birlikte, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları, işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır.
Somut olayda, davacının davalı A… Hay. Ür. Gıda Mad. Day. Tük. Zirai ve Orman Ürünleri Maden Tem. Akaryakıt Taş. Acente İth. İhr. Ltd. Şti. ‘ne bağlı gerçekleşen çalışma süresinin sona ermesinden sonra 01.04.2006-03.04.2006 tarihleri arasında bir başka alt işverene bağlı olarak çalıştığı, dolayısıyla davalı A… Hay. Ür. Gıda Mad. Day. Tük. Zirai ve Orman Ürünleri Maden Tem. Akaryakıt Taş. Acente İth. İhr. Ltd. Şti.’nin devralan son alt işveren olmadığı mahkemenin de kabulündedir. Bu durumda davalı alt işverenin kıdem tazminatı yönünden sorumlu olduğu miktar, davacı işçinin kendisine bağlı olarak 01.01.2006-31.03.2006 tarihleri arasında gerçekleşen hizmet süresi yönünden belirlenmelidir . Mahkemece bu hususun dikkate alınmaması ve davalı A… Hay. Ür. Gıda Mad. Day. Tük. Zirai ve Orman Ürünleri Maden Tem. Akaryakıt Taş. Acente İth. İhr. Ltd. Şti. ’nin sorumlu olduğu kıdem tazminatı miktarının 21.05.2002-31.03.2006 tarihleri arasında gerçekleşen çalışma süresi esas alınarak belirlenmesi isabetsizdir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 03.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);