Yargıtay Kararı

Kambiyo senedi vasfı taşımayan belge 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

Kambiyo senedi vasfı taşımayan belge 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

12. Hukuk Dairesi         2011/28164 E.  ,  2012/13194 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Tokat İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 28/09/2011
NUMARASI : 2011/317-2011/325

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı vekili tarafından başlatılan iki adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı borçlunun, takibin işlemsiz bırakılması nedeniyle zamanaşımı oluştuğunu belirterek icranın geri bırakılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, itirazın kabul edilerek İİK.nun 71/2.maddesi gereğince icranın geri bırakılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
TTK.nun 688/6. maddesine göre bononun, kambiyo senedi vasfını taşıyabilmesi için, tanzim yeri unsurunu ihtiva etmesi gereklidir. .
Somut olayda, takip dayanağı bonolardan 01/08/2002 tanzim tarihli 8.000,00 TL miktarlı senette tanzim yerinin yazılmadığı, dolayısıyla bono vasfı bulunmadığı görülmektedir.
Bu durumda, kambiyo senedi niteliği taşımayan dayanak belge bono niteliğinde olmayıp, adi senet hükmünde olduğundan bu belge Borçlar Kanununun 125. maddesinde düzenlenen on yıllık zamanaşımına tabidir.
O halde, mahkemece, anılan senet yönünden,  zamanaşımı dolmadığından itirazın reddine karar verilmesi gerekirken takip dayanağı tüm bonolar yönünden kabulü isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklının  temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 19/04/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

);