Yargıtay Kararı

Kambiyo vasfını yitiren senet borç ikrarına havi adi bir borç senedi niteliğindedir.

Kambiyo vasfını yitiren senet borç ikrarına havi adi bir borç senedi niteliğindedir.

19. Hukuk Dairesi         2015/7177 E.  ,  2015/16420 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 19/02/2015
NUMARASI : 2014/890-2015/162

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, müvekkilinin davalıya para verdiğini ve karşılığında takibe konu senedi aldığını, senedin vade tarihi tanzim tarihinden önce olduğundan daha önce yaptıkları kambiyo yoluyla icra takibinin icra hukuk mahkemesince iptal edildiğini, bu nedenle işbu davaya konu Karaman 4.İcra Müdürlüğü’nün 2013/5724 sayılı dosyasındaki ilamsız takibi yaptıklarını, ancak davalının itirazı üzerine takibin durduğunu belirterek, itirazın iptaline, takibin devamına ve davalı aleyhine %20 icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin davacıya borcu olmadığını, davacıdan para almadığını, müvekkilinin senedi bir alım satım için düzenlediğini, ancak sözleşmenin gerçekleşmemesi üzerine bedelsiz kalan senedin müvekkiline iade edilmediğini, unsurları tam olmayan senedin kambiyo vasfının bulunmadığının açık olduğunu, olsa olsa yazılı delil başlangıcı olabileceğini belirterek, davanın reddine ve davacı alyhine tazminata karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, davacının vade tarihi keşide tarihinden önce olan 8.000 TL bedelli bonoya dayalı olarak ilamsız takip başlattığı, senedin düzenlenme tarihi 05/12/2012, ödeme tarihi ise 25/01/2012 olduğundan, kambiyo senedi niteliğine haiz olmadığı, davalının, senet altındaki imzaya karşı çıkmadığı, Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 11/05/2010 günlü ve 2009/9127 Esas, 2010/5844 Karar sayılı ilamında gösterildiği üzere, vade tarihinden sonraki bir keşide tarihini taşıyan senet kambiyo senedi niteliğine haiz değilse de, imzası inkar edilmediğinden borç ikrarına havi adi bir borç senedi niteliğinde olduğu, dolayısıyla bu senet sebebiyle borçlu olmadığını davalının yazılı belge ile ispat etmesi gerektiği, davalının herhangi bir ispat vasıtası sunmadığı gerekçeleriyle, davanın kabulü ile, davacı tarafından davalı aleyhine Karaman 4. İcra Müdürlüğü’ nün 2013/5724 sayılı dosyasında başlatılan ilamsız takibe davalı tarafından yöneltilen itirazın iptaline, takibin 4.100-TL asıl alacak üzerinden devamına, takipten önce temerrüt gerçekleşmediğinden işlemiş faize yönelik istemin reddine, takip konusu alacak likit olduğundan davalının %20 oranındaki 820-TL icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

…/…

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 08.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);