Yargıtay Kararı

Kamulaştırmasız el atma ilamı kesinleşmeden icraya konulabilir.

Kamulaştırmasız el atma ilamı kesinleşmeden icraya konulabilir.

12. Hukuk Dairesi         2011/4921 E.  ,  2011/21060 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 31/01/2011
NUMARASI : 2011/49-2011/41

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Kamu hizmetinin gereği gibi yerine getirilebilmesi için gereksinim duyulan taşınmaz malların özel kişilerin elinde ve onların mülkiyetinde bulunması halinde, devlet ve kamu tüzel kişileri o taşınmaza fiilen el koyabilmektedir. Kamulaştırmasız el atma hukuki niteliği itibariyle bir haksız eylemdir. Bu durumda taşınmaz maliki dilerse el atmanın önlenmesini, dilerse el konulan taşınmazın mülkiyetini idareye bırakması karşılığında bedelinin tazminini istemek hakkına sahiptir.
Somut olayda takibe dayanak yapılan Şanlıurfa l.Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.12.2010 tarih ve 2010/407-645 sayılı ilamında, taşınmaz maliki alacaklının, taşınmazın mülkiyetinin idareye bırakılması karşılığında tazminat talebinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar mahkemece, “el konulan taşınmazın mülkiyetinin iptaline ve yol olarak terkinine” şeklinde karar verilmiş ise de; ilamdaki tescil hükmü, kamulaştırmasız el atma tazminatının yasadan doğan sonucu olup taşınmazın aynının ihtilaflı olduğunu göstermez. Bu nedenle dayanak ilam tazminat alacağına ilişkin olup, HUMK.’nun 443/4. maddesi gereğince ilamın infazı için kesinleşmesine gerek bulunmamaktadır. O halde, mahkemece şikayetin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 01.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

);