Yargıtay Kararı

Keşideci tarafından imzalanmış ancak üzeri doldurulmamış müşteri çeklerinin çalınması sonucu çeklerin iptali için dava açılabilir.

Keşideci tarafından imzalanmış ancak üzeri doldurulmamış müşteri çeklerinin çalınması sonucu çeklerin iptali için dava açılabilir.

11. Hukuk Dairesi         2013/12236 E.  ,  2014/2603 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 06/05/2013
NUMARASI : 2012/643-2013/377

Hasımsız olarak görülen davada Rize 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 06/05/2013 tarih ve 2012/643-2013/377 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili S.. A..’nin Trabzon Bölge Müdürlük binasına güvenlik alarmını devre dışı bırakarak giren kimliği belirsiz kişi yada kişilerin Garanti Bankası R.Şubesi’ne ait … nolu, keşidecisi Kadir Tavil olan 7 adet boş imzalı çek yapraklarını çaldıklarını, söz konusu çeklerin yapılan tüm aramalara rağmen halen bulunamadığını ileri sürerek, söz konusu çeklerin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, davacı vekilinin dava dilekçesinde belirttiğine göre çeklerin boş ve imzalı olduğu, boş imzalı bir çekin kıymetli evrak niteliğinin bulunmadığı, kıymetli evrak niteliği bulunmayan çeklerin ise iptaline kanunen imkan olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, çek iptali istemine ilişkindir.
Davacı vekili, müvekkiline ait işyerinde meydana gelen hırsızlık sonucunda, keşideci tarafından imzalanmış ancak üzeri doldurulmamış müşteri çeklerinin çalındığını ileri sürerek eldeki davayı açmış, mahkemece yapılan yargılama sonunda yukarıda değinilen gerekçe ile davanın reddine karar verilmiştir. Ancak dosya içeriği itibari ile davacı tarafça çeklerin keşideci imzasını havi olduğunun iddia edildiği ve bu hali ile boş olan kısımların sonradan doldurularak tedavüle sürülmesinin mümkün olduğu göz önüne alınmak suretiyle sonuca gidilmesi gerekirken, çalınan evrakın kıymetli evrak niteliğinde olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 14.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);