Yargıtay Kararı

Tüketiciye tanınan haklar yenilik doğurucu yani tüketilen haklardan olup tüketici bunlardan ancak birini seçebilir.

Tüketiciye tanınan haklar yenilik doğurucu yani tüketilen haklardan olup tüketici bunlardan ancak birini seçebilir.

13. Hukuk Dairesi         2013/11282 E.  ,  2014/11755 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)
TARİHİ : 05/02/2013
NUMARASI : 2010/52-2013/40

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün Hyundai A.Ş avukatınca duruşmalı, A… Ltd. Şti avukatınca duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı H.. A… Oto A.Ş vekili avukat S.. K..l geldi, karşı taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, 04/05/2009 tarihinde davalılardan A… Otomotivden satın aldığı H.. – matrix marka, 2009 model araca garanti kapsamında LPG taktırdığını, ancak araçta çeşitli arızaların ortaya çıktığını, arızaların çözülemediğini bu hali ile aracın ayıplı olduğunu ileri sürerek, dava konusu aracın aynı özelliklerde 0 km yenisiyle değiştirilmesi, olmadığı takdirde fatura bedelinin iadesini talep etmiş, bunun yanında LPG bedeli, tamir ve benzin masraflarını aracın satın alındığı tarihten itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulü ile dava konusu aracın davalılar tarafından aynen misliyle değiştirilmesi olmadığı takdirde 30.100,00 TL nin dava tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalılarca temyiz edilmiştir.
1-Dava, gizli ayıp hukuki nedenine dayalı ayıplı malın ayıpsız misli ile değiştirilmesine, mümkün olmadığı takdirde sözleşmenin iptali ile sözleşme bedelinin iadesi istemine ilişkin olup, terditli dava mahiyetindedir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4.maddesinde tüketiciye tanınan haklar yenilik doğurucu yani tüketilen haklardan olup tüketici bunlardan ancak birini seçebilir. Mahkemece davacıya hangi seçimlik hakkını kullandığı sorulup neticesine göre bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde terditli olarak hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır, bozmayı gerektirir.
2-Davacı eldeki dava ile ayıplı malın ayıpsız misli ile değiştirilmesine, mümkün olmadığı takdirde sözleşmenin iptali ile sözleşme bedelinin iadesini istemiş olup, davaya konu aracın, dosyada mübrez 04.05.2009 tarihli fatura içeriğine göre 23.183 TL olup, mahkemece gerekçe gösterilmeksizin 30.100,00 TL nin tahsiline dair karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır, bozmayı gerektirir.
3-Yukarıda açıklanan bozma nedenlerine göre davalıların sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1. ve 2. Bentte açıklanan nedenlerle hükmün bozulmasına, 3.bentte açıklanan nedenle davalıların sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 1100,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalı H.. A.Ş’ne ödenmesine, peşin alınan 514.05 TL. temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.4.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);