Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Kesin borç ipoteğinde, gecikme faizi ve takip giderleri ödenmediği sürece ipotek kaldırılmaz.

14. Hukuk Dairesi         2015/11449 E.  ,  2015/10084 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Kadirli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 23/10/2012
NUMARASI : 2012/184-2012/411


Taraflar arasındaki ipoteğin kaldırılması davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 19.12.2014 gün ve 2014/14805 Esas, 2014/14591 Karar sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava, ipoteğin kaldırılması isteğine ilişkindir.
Davacı vekili, davacının maliki olduğu 128 ada 137 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydına davalı Halk Bankası lehine konulan 50.000,00 TL bedelli ipoteğin kaldırılmasını istemiştir.
Davalı, ipoteğe konu borcun bir kısmının dava dışı F.. K.. tarafından ödendiğini ve ödenen bu kısım için de alacağın dava dışı F.. K..’ye temlik edildiğini, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiş, hükmü her iki taraf vekili de temyiz etmiş, temyiz incelemesi sonucunda Dairemizin 19.12.2014 günlü ve 2014/14805 Esas, 2014/14591 Karar sayılı ilamı ile davalı Halk Bankasının harçtan muaf olduğu belirtilerek karar onanmıştır.
İpotek aktinin çerçevesini tayin eden resmi akit tablosu içeriğinden ipoteğin, 50.000,00 TL için tesis edildiği görülmektedir. Açıklanan bu niteliğe göre ipotek, kesin borç (karz) ipoteğidir. TMK’nın 875. maddesine göre kesin borç (karz) ipoteği, anapara yanında, gecikme faizini ve icra takibi yapılmışsa takip masraflarını da güvence altına alır. Alacaklı, ipoteğin fekki için anaparanın dışında takip masraflarını ve geçen günlerin faizlerini de isteyebileceğinden, ipoteğin kaldırılmasına ancak anaparanın, gecikme faizinin, icra takibi yapılmışsa takip giderlerinin ödenmesi halinde karar verilebilir. Taşınmaz malikinin ödeme iddiası varsa bu iddianın da yazılı delille kanıtlanması zorunludur.
Ancak, borçlu anapara ipotek miktarından bir kısmını ödemiş veya depo etmişse yine de davanın reddi gerekir ise de, “çoğun içinde az da vardır” kuralı uyarınca Tapu Sicil Tüzüğünün 31/2 maddesi hükmüne göre ipotek bedelinden ödenen bölümün kütüğün düşünceler sütununda gösterilmesi gerekir.
6100 sayılı HMK’nun 297/2. maddesi gereğince; Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir. Bunların yanında hakim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir. (HMK m. 26/1)
Somut olaya gelince; yukarıda açıklandığı üzere ipoteğin kaldırılması davalarında ipotek bedelinden bir kısmı ödenmiş veya depo edilmiş ise ipotek bölünmeksizin bir karar verilmesi, “çoğun içinde az da vardır” kuralı uyarınca Tapu Sicil Tüzüğünün 31/2 maddesi gereğince ipotek bedelinden ödenen bölümün tüzüğün düşünceler sütununda gösterilmesi gerekir. Mahkemece, belirtilen hususlar gözetilmeden infazı mükün olmayacak şekilde HMK’nın 297/2 maddesi hükmüne aykırı hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin 19.12.2014 tarihli ve 2014/14805 Esas, 2014/14591 Karar sayılı onama ilamının KALDIRILMASINA, hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı vekilinin diğer karar düzeltme itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan harcın istek halinde yatıranlara iadesine, 09.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);