Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Kıdem tazminatı faiz başlangıç tarihi, yaşlılık, malullük aylığı ya da toptan ödeme almak için işyerinden ayrılma halinde anılan belgenin işverene verildiği tarihtir.

9. Hukuk Dairesi         2010/46914 E.  ,  2013/6301 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde Haziran 1978 tarihinden 2006 yılının haziran ayına kadar mobilya imalat ustası olarak çalıştığını, iş akdinin müvekkili tarafından emeklilik nedeniyle sona erdirildiğini, fazla mesai yapmasına rağmen karşılıklarının ödenmediğini, yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ve karşılığı olan ücretlerin ödenmediğini iddia ederek kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının 01.07.1980 tarihinde çalışmaya başladığını, 31.01.1981 tarihinde askeri sebebiyle işten ayrıldığını, 01.08.1983 tarihinde tekrar işe başladığını, 31.12.1996 tarihinde kendi isteğiyle işten ayrıldığını, 01.11.1997 tarihinde tekrar işe başladığını, bu çalışmasının 2006 yılının 6. Ayında emekli olarak sona erdiğini, davacının ücretinin asgari ücret olduğunu, davacının 31.12.1996 tarihinden önceki taleplerinin zaman aşımına uğradığını, 01.11.1997 tarihinde itibaren kıdem tazminatımı talep edebileceğini, fazla çalışmasının olmadığını, ulusal bayram ve genel tatillerde çalışmadığını, yıllık izinlerini kullandığını, davacıya 1.750 TL ödeme yapıldığını, bu ödemenin davacının alacağına mahsup edilmesi gerektiğini ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlara göre davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Hükmü davalı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Mahkeme karar gerekçesinde fazla çalışma ücretinde %30 nispetinde hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği yazılmasına rağmen fazla mesai ücretine hakkaniyet indirimi yapılmaması hatalıdır.
3- Kıdem tazminatına uygulanması gereken faiz konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte bulunan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin on birinci fıkrası hükmüne göre, kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. Faiz başlangıcı fesih tarihi olmalıdır. İş sözleşmesinin ölüm ya da diğer nedenlerle son bulması faiz başlangıcını değiştirmez. Ancak, yaşlılık, malullük aylığı ya da toptan ödeme almak için işyerinden ayrılma halinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa başvurduğunu belgelemesi şarttır. Bu halde faiz başlangıcı da anılan belgenin işverene verildiği tarihtir.
Somut olayda; davacının yaşlılık aylığı bağlandığına ilişkin belgeyi işverene tebliğ ettirip ettirmediği yöntemince araştırılarak kıdem tazminatı faiz başlangıcının tebliğ varsa tebliği tarihinden, tebliğ yoksa dava tarihinden başlatılması gerekirken faiz başlangıcının yazılı şekilde 01.08.2006 tarihi olarak kabul edilmesi hatalıdır.
G) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);