Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşe iade davası sırasında iş akdi askıda olduğu için kıdem ve ihbar tazminatı isteğine dair dava açılamaz.

22. Hukuk Dairesi         2017/8603 E.  ,  2017/21170 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının davalı şirkete ait işyerinde 01.07.2008 tarihinde çalışmaya başladığını, iş akdinin 16.11.2012 tarihinde feshedildiğini, fesih sonrası açılan işe iade davasında … 10. İş Mahkemesinin 2012/518 esasına kayden dava açıldığını beyanla kıdem ve ihbar tazminatı ile prim alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Savunmasının Özeti:
Davalı vekili, tüm alacaklarının ödendiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Gerekçe:
Dava dosyası içerisinde bulunan davacının … 10. İş Mahkemesinin 2012/518 esas, 2013/299 karar sayılı dava dosyası ile işe iade davası açıldığı, yapılan yargılama sonucunda 17.06.2013 tarihinde “davalı tarafça yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine, davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının çalışma süresi dosya kapsamı ve olayın mahiyetine göre takdiren davacının 4 aylık ücret tutarı olarak belirlenmesine, davacının işe iadesi için süresi içinde işverene başvurması halinde kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davalıdan alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine…” karar verildiği, verilen kararın davalı tarafça temyiz edildiği ve yapılan inceleme sonucunda Dairemizin 2013/26596 esas, 2013/22370 karar sayılı ilamı ile 25.10.2013 tarihinde ONANMASINA karar verildiği ve kararın kesinleştiği anlaşılmıştır. Eldeki alacak davası ise 13.12.2012 tarihinde açılmıştır. Yani davacı, davalı işverene karşı açmış olduğu işe iade davası devam ederken bu davayı açmıştır. İşe iade davası sırasında iş akdi askıda olduğu için kıdem ve ihbar tazminatı isteğine dair dava açılamaz. Dava tarihi itibariyle dava şartları oluşmadığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin usulden reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
O halde davalı vekilinin bu yönü amaçlayan temyiz itirazı kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);