Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Senet üzerindeki miktarla birlikte senet hamilinin müracaat hakkının kapsamı dikkate alınarak ihtiyati haciz kararı verilmelidir.

T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi

Esas No:2013/8024
Karar No:2013/11093
K. Tarihi:28.5.2013

Özet:
Senet üzerindeki miktarla birlikte senet hamilinin müracaat hakkının kapsamı dikkate alınarak ihtiyati haciz kararı verilmelidir.

İhtiyati haciz isteyen (alacaklı) vekili, müvekkilinin karşı taraf (borçlu) tarafından tanzim edilen 4 adet toplam 1.700.000,00 TL.meblağlı bononun lehdarı olduğunu, borcun vadesinde ödenmediğini ileri sürerek, alacağa işlenmiş faiz ve komisyon eklenmek koşuluyla toplam 1.737.082,88 TL.üzerinden borçlunun taşınır ve taşınmaz malları ve üçüncü kişilerde hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, 1.700.000,00 TL. alacak miktarı yönünden İİK‘nın 257. maddesindeki şartların oluştuğu, 37.082.88 TL.’lik kısım yönünden ise, alacağın varlığının yargılamayı gerektirdiği, İİK‘nın 257 vd maddelerindeki şartların oluşmadığı gerekçesiyle, talebin kısmen kabulü ile 1.700,00 TL. alacak miktarı ile sınırlı olmak üzere ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz isteyen vekili temyiz etmiştir.

İstem, İİK.’nın 257 vd. Maddeleri uyarınca ihtiyati haciz talebine ilişkin olup, mahkemece, bonoya dayalı faiz ve komisyon miktarı yönünden ihtiyati haciz isteminin reddine karar verilmiştir.

Talep tarihinde yürürlükte olan 6102 Sayılı TTK‘nın 725/1.maddesi “Hamil başvurma yoluyla; a) Poliçenin kabul edilmemiş veya ödenmemiş olan bedelini ve şart kılınmışsa işlemiş faizi, b) Vadenin gelmesinden itibaren işleyecek faiz, c) protestonun ve hamil tarafından tebliğ olunan ihbarların giderleriyle diğer giderleri ve d) poliçe bedelinin binde üçünü aşmamak üzere komisyon ücretini, isteyebilir.” Hükmünü haiz olup, aynı yasanın 778.maddesinde bu hükmün bonolar yönünden de uygulanacağı açıkca düzenlenmiştir. Mahkemece, 6102 Sayılı TTK‘nın 778.maddesi delaletiyle 725/1.maddesindeki hamilin müracaat hakkının şümulu nazara alınmaksızın, bonoya dayanarak ihtiyati haciz isteyenin faiz ve komisyon ücretiyle ilgili talebinin yazılı gerekçeyle reddi doğru olmamış, ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın ihtiyati haciz isteyenin yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 28.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);