Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Kira sözleşmesinin hile nedeniyle geçersizliğinin tespiti istemine ilişkin ilam kesinleşmeden icraya konulabilir.

8. Hukuk Dairesi         2015/18661 E.  ,  2015/20575 K.
“İçtihat Metni”İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Antalya 3. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 15/04/2015
NUMARASI :
DAVACI : H.. A..
DAVALI : B.. E..
DAVA TÜRÜ : Takibin taliki veya iptali

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:K A R A R

Borçlu vekili İcra Mahkemesi’ne başvurusunda; müvekkili hakkında Antalya 8. İcra Müdürlüğü’nün 2015/…Esas sayılı dosyası ile ilamlı icra takibi başlatıldığını, takip dayanağı ilamın henüz kesinleşmediğini, ilamın konusunun kira sözleşmesinin hile nedeni ile geçersizliğinin tespiti istemine ilişkin olduğunu, ilamın inşai nitelikte bulunduğundan kesinleşmeden takibe konulamayacağını ileri sürerek icra takibinin iptalini istemiştir. Mahkemece, takibe dayanak ilamın menfi tespit hükmü içerdiği, kesinleşmeden infaz edilemeyeceği gerekçesiyle şikayetin kabulüne, takibin iptaline karar verilmesi üzerine hüküm, alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Talep, İİK’nun 41. maddesi yollamasıyla İİK’nun 16. maddesine dayalı şikayete ilişkindir.
6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken HUMK’nun 443/1 (HMK. 367/1 m.) maddesi gereğince, temyiz kararın icrasını durdurmaz. Yani kural olarak kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Bu kuralın istisnaları da yine yasalarda düzenlenmiştir.
Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar (HUMK.443/4 m.),
Mahkümiyete ilişkin ceza ilamlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları, (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 4. maddesi),
Kira tespit ilamları(12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı),
Menfi tespit davasına ilişkin ilamlar ( İİK’nun 72. madde),
Yabancı Mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar (MÖHUK. 41/2 ),
Sayıştay Kararları (6085 sayılı Sayıştay Kanunu 53. madde),
İdare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar ( 2577 sayılı İYUK 28/1),
..//..
Somut olayda, icra takibinin dayanağı olan Antalya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013/… Esas, 2014/… Karar sayılı ve 24.11.2014 tarihli ilamı, taraflar arasındaki 18.08.2010 tarihli kira sözleşmesinin hile nedeniyle geçersizliğinin tespiti istemine ilişkin olup, bu haliyle yukarıda belirtilenler arasında yer almadığından takibe konulabilmesi için kesinleşmesi gerekmez.
O halde, Mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4.(HMK’nun m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 27,70 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 16.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);