Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Avukatın taleplerinin tutanağa geçirilmemesinden dolayı hakimin reddine ilişkin karar.

20. Hukuk Dairesi         2015/11465 E.  ,  2015/12086 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Asliye Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sırasında davacılar vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.
Ret talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Taraflar arasında görülen dava sırasında, davacılar vekili tarafından sunulan 06.04.2015 tarihli dilekçe ile özetle; “..03.04.2015 tarihli duruşmada beyanlarının duruşma tutanağına geçirilmediğini, dosyanın yeni bilirkişi heyetine tevdii edilerek rapor alınmasını talep etmelerine rağmen beyanları dikkate alınmadan önceki bilirkişi heyetinden ek rapor alınmasına karar verildiği, bu durumun bir hâkimde olması gereken objektiflik, tarafsızlık ve bağımsızlık gibi kriterlerden uzaklaştığının göstergesi olduğunu, taraflarınca dosyanın … veya … illerinden birine gönderilerek rapor alınmasını talep etmişlerse de davalının uzun zamandır ikamet ettiği ve bilindiği … ilinde oluşturulabilecek bir bilirkişi heyetine sevk edildiğini, bu taleplerinin duruşma zaptına geçirilmediği gibi nazara da alınmadığını, ayrıca bilirkişiler için daha önce 500,00’erTL ücrete hükmedildiği halde son duruşmada 1000,00’erTL ücrete hükmedildiği…” belirtilerek zımnen reddi hâkim talebinde bulunmuştur.
Reddedilen mahkeme heyeti tarafından, istemin reddi gerektiği yönünde görüş belirtilmesi üzerine, dosyayı inceleyen merci tarafından ret isteminin reddine; ret talep eden davacıların disiplin para cezası ile cezalandırılmasına yer olmadığına ilişkin verilen karar, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Hâkimin reddi için ileri sürülen sebepler işin esası yönünden temyiz sebebi olup, HMK’nın 36. maddesinde tanımı yapılan sebeplerden değildir. Açıklanan nedenlerle yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlere yükletilmesine 03/12/2015 gününde oy birliği ile karar verildi.

);