Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Mahkeme ilamında yer alan vekalet ücreti, İİK 68/1 deki itirazın kaldırılmasını sağlayan belgelerden değildir.

12. Hukuk Dairesi         2014/11065 E.  ,  2014/13239 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Silivri 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 11/10/2013
NUMARASI : 2013/309-2013/362

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 13/02/2014 tarih, 2014/501-3856 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlular hakkında yapılan genel haciz yolu ile takipte borca itiraz üzerine alacaklı süresi içinde icra mahkemesine yaptığı itirazın kaldırılması talepli başvurusunda; borçluları Silivri 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/56 Esas 2011/236 karar sayılı dosyasında davalılar vekili olarak temsil ettiğini, bu dosyada yapılan yargılama sonucunda davanın feragat nedeni ile reddine karar verildiğini, yine davalı borçlular lehine 21.570 TL vekalet ücretine hükmedildiğini, anılan kararın kesinleştiğini, hükmedilen vekalet ücretinin davalılar vekili olması nedeni ile kendisine ödenmediğini belirterek ilamda belirtilen vekalet ücretinin tahsili amacı ile yaptığı ilamsız icra takibine yapılan itirazın kaldırılmasını talep etmiştir.
Takibe dayanak Silivri 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.05.2011 tarih ve 2010/56 esas 2011/236 karar sayılı ilamının hüküm kısmının dördüncü fıkrasında “Davalılar kendilerini vekille temsil ettirmiş olduğundan hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince 21.570.00 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalılara verilmesine” şeklinde karar verildiği bu karar gereğince lehine vekalet ücreti hükmedilenin, bu davada davalıları temsil eden ve icra takibinde alacaklı olan vekil değil bizzat davalılar olmakla; anılan ilam İİK 68/1 deki itirazın kaldırılmasını sağlayan belgelerden değildir. Alacaklı tarafından İİK 68/1 kapsamında itirazın kaldırılmasını sağlayacak bir belge sunulmamakla mahkemece talebin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü isabetsiz olmakla kararın bu nedenle bozulması gerekirken dairemizin 13.02.2014 tarih ve 2014/501 esas 2014/3856 karar sayılı ilamı ile değişik gerekçe ile bozulduğu anlaşılmakla alacaklının karar düzeltme talebinin kısmen kabulü gerekmiştir.
SONUÇ:Alacaklının karar düzeltme talebinin kısmen kabulü ile dairemizin 13.02.2014 tarih ve 2014/501 esas 2014/3856 karar sayılı bozma ilamının kaldırılmasına mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 06.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);