Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Kiralanan hakkında uygulanacak yasa hükmünün belirlenmesi için öncelikle kiralananın galip vasfının belirlenmesi gerekir.

6. Hukuk Dairesi         2015/11756 E.  ,  2016/2016 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Tahliye

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, sözleşme süresinin sona ermesi nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının dava konusu yerde 31.08.1998 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile 15 yıla yakın bir süredir kiracı olarak bulunduğunu, yeni kira dönemi için sözleşmenin yenilenmeyeceğinden ve taşınmazın 2886 Sayılı Kanun gereğince yeniden ihale ile kiraya verileceğinden, taşınmazın 30 gün içinde boşaltılarak taraflarına teslim edilmesinin davalıya bildirildiğini, ancak davalının taşınmazı boşaltmadığını ileri sürerek, kiralananın tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili, taşınmazın ihale ile kiraya verildiğini, tahliye sebeplerinin TBK’nda sınırlı olarak sayıldığını davacının taleplerinin bu şartlardan hiçbirine uymadığını, davacının salt sözleşme süresinin bitmesine dayanarak tahliye talebinde bulunmasının yasalara aykırı olduğunu, TBK’nun 347.maddesi uyarınca sözleşmenin sona erdirilemeyeceğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Davada dayanılan ve hükme esas alınan 31.08.1998 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Dosyadaki belgelerden taşınmazın ihale ile kiraya verilmediği anlaşılmaktadır. Sözleşmede kiralanan “turistik tesis WC” olarak tanımlanmış ve dosyaya getirilen tapu kaydından 2547 m2 lik kuyu ve arsası olarak tapuda kayıtlı olduğu görülmüştür. Dosya kapsamından kiralananın galip vasfı anlaşılamamaktadır. Kiralanan hakkında uygulanacak yasa hükmünün belirlenmesi için öncelikle kiralananın galip vasfının belirlenmesi gerekir. Kiralananın TBK’nın adi kiraya ilişkin hükümlerine mi ya da konut ve çatılı iş yeri kirası hükümlerine mi veya hasılat kirası hükümlerine mi tabi olduğu anlaşılamadığından mahkemece uzman bilirkişi marifetiyle mahallinde keşif yapılarak taşınmazın mevcut vasfı itibariyle TBK’nın konut ve çatılı işyeri kiraları, genel hükümler (adi kira) ve ürün kirası hükümlerinden hangisine tabi olduğu konusunda denetime elverişli rapor alınarak, varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 15.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

);