Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Tarafların adres değişikliklerini bildirmedikleri takdirde adrese yapılan tebligatın geçerli sayılacağına ilişkin düzenlemenin genel işlem şartı niteliğinde olup sözleşme ile Tebligat Yasası hükümleri bertaraf edilemez.

19. Hukuk Dairesi         2013/13512 E.  ,  2013/16667 K.

  • FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
  • BEDELİN ÖDENMEMESİ
  • MALIN İADESİ
  • FİNANSAL KİRALAMA KANUNU(MÜLGA) (3226) Madde 23

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki malın iadesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili; taraflar arasında finansal kiralama sözleşmesi akdedildiğini, davalının finansal kira bedelini ödemediğini belirterek sözleşmeye konu malın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davaya cevap vermemiştir.

 Mahkemece, 3226 sayılı Kanunun 23. maddesi uyarınca davacının davalıya kira bedellerini ödemesi için 60gün süre verilmesine ilişkin ihtarnamenin davalının sözleşmedeki adresine tebliğ edilemediği, sözleşmenin 51 ve 85. maddelerinde tarafların adres değişikliklerini bildirmedikleri takdirde adrese yapılan tebligatın geçerli sayılacağına ilişkin düzenlemenin genel işlem şartı niteliğinde olup sözleşme ile Tebligat Yasası hükümleri bertaraf edilemeyeceğinden davacının tebligata ilişkin prosedürü tamamlamadığı, davalıya 60 günlük süre verilmediği gerekçesiyle koşulları oluşmayan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemenin kabulü dosya içeriğiyle örtüşmemektedir. Davacının Beşiktaş 3. Noterliği’nin 29.04.2009 tarih ve 13997 yevmiye numaralı, finansal kira borcunun 60 gün içinde ödenmesine, aksi halde sözleşmenin feshedileceğine ilişkin davalıya gönderdiği ihtarname arkasında yer alan tebliğ şerhinde 1 numaralı kısımda davalının sözleşmedeki adresinin yetersiz olduğu, mahalle, cadde, sokak, hane nosu olmadığı, alıcısının ismen tanınmadığı, tebligatın iade edildiği belirtildikten sonra 2 ve 3 numaralı kısımda dava dışı kefiller adına gönderilen ihtarname tebliğ şerhlerinin yer aldığı, diğer sayfada ise yeniden 1 numara verilmek suretiyle ikmal sonucu aynı adreste birlikte çalışan/oturan M. Ali’ye tebliğ edilmiştir 18.06.2009 şerhinin yer aldığı görülmüştür. Davacı vekilinin temyiz dilekçesi ekinde anılan ihtarnamenin davalıya 18.06.2009 tarihinde tebliğine ilişkin tebligat parçasında davalı kiracının mernis adresinin yer aldığı, yargılama aşamasında da davalının aynı adresine dava dilekçesinin usulüne uygun olarak tebliğ edildiği görülmüştür. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, anılan ihtarnamenin ve bu ihtarnamenin davalıya tebliğine ilişkin tebliğ parçasının aslının veya aslına uygun onaylı suretlerinin noterlikten istenerek bu belgeler incelenip sonucuna uygun bir karar verilmesinden ibarettir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacı yararına (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 30.10.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);