Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Şikayete konu uyuşmazlık genel mahkemede ileri sürülebileceğinden bu husus dar yetkili İcra Mahkemesince tartışılamaz.

12. Hukuk Dairesi         2014/19570 E.  ,  2014/28028 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Eskişehir 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 28/11/2013
NUMARASI : 2013/551-2013/724

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklının şikayet yoluyla İcra Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, ihaleye konu olan taşınmazı alacağa mahsuben satın aldıklarını, ihalenin kesinleşmesi üzerin adlarına tescil ettikleri taşınmazı üçüncü kişiye devrettikleri, kesinleşen ihaleye ilişkin takibin mahkeme kararı ile iptal edildiği gerekçesi ihale bedelinin kendilerinden istenilmesine dair müdürlük işleminin iptalini talep ettiği, Mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Alacaklı tarafından borçlular aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatıldığı ve paraya çevrilmesi talep edilen taşınmazın talimat icra müdürlüğünce 03.06.2011 tarihinde ihale edildiği ve taşınmazın alacaklı tarafından 17.200 TL bedelle alacağa mahsuben satın alındığı, ihalenin kesinleşmesi üzerine taşınmazın alacaklı adına tescilinin yapıldığı anlaşılmaktadır.
Eskişehir 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 06.12.2012 tarih ve 2012/659E.-2012/664K. Sayılı ilamı ile takibin iptaline karar verildiği ve bu kararın 21.06.2013 tarihinde kesinleşmiş olduğu anlaşılmakta ise de, paraya çevrilmesi talep edilen taşınmazın alacağa mahsuben ihale edildiği ve ihalenin kesinleşmesi sonucu taşınmazın alacaklı adına tescili yapıldığına göre, kesinleşen ihaleye ilişkin takibin iptal edildiği gerekçesi ile taşınmazı alacağa mahsuben satın alacak alacaklıdan ihale bedeli istenilemez ve şikayete konu uyuşmazlık genel mahkemede ileri sürülebileceğinden bu husus dar yetkili İcra Mahkemesince tartışılamaz. Şikayetin belirtilen bu gerekçe ile kabulü ile alacaklıdan ihale bedelini takip dosyasına yatırması istemli 01.08.2013 tarihli müdürlük işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);