Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Kişinin avukatı ile arasında kararlaştırılan Avukatlık ücreti maddi tazminat kapsamında kabul edilemez.

4. Hukuk Dairesi         2015/7667 E.  ,  2016/7452 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı … vekili Avukat… tarafından, davalı … aleyhine 29/11/2012 gününde verilen dilekçe ile haksız fiil nedeni ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 20/01/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili ve davalı vekili … tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2- Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince; dava, hakaret ve tehdit nedeni ile uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davalının kendisine hakaret ve tehdit ettiğini, bu yüzden davalının cezalandırıldığını, ceza davası sırasında avukat tutmak zorunda kaldığını, ödediği bedel tutarınca maddi zarara uğradığını iddia ederek, maddi ve manevi tazminat ödetilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, davacının maddi ve manevi tazminat isteminin bir bölümünün ödetilmesine karar verilmiştir.
Mahkemece hüküm altına alınan maddi tazminat tutarının bir kısmını, davacının, davalının hakaret ve tehdit suçundan yargılandığı ceza davası sırasında katılan olarak kendisini temsil ettirmesinden dolayı ödediği avukatlık ücreti oluşturmaktadır.
Yargılama giderlerinden olan avukatlık ücreti, ilgili olduğu davanın konusunu teşkil eder nitelikte feri bir alacak olup, ilgili davanın sonunda diğer yargılama giderleri ile birlikte hüküm altına alınır. Söz konusu davada; davacının avukatı ile arasında kararlaştırılan Avukatlık ücreti maddi tazminat kapsamında kabul edilemez.
Şu durumda davacının bu kısım maddi tazminat isteminin reddine karar verilmesi gerekirken kısmen kabulü doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentlerde gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, davacının tüm, davalının diğer temyiz itirazlarının (1) nolu bent uyarınca reddine ve davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine06/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);