Yargıtay Kararı

Kişinin rahatsızlıklara istinaden almış olduğu özürlü aracı lüks sayılan bir kara nakil vasıtası olduğundan haczedilebilir.

Kişinin rahatsızlıklara istinaden almış olduğu özürlü aracı lüks sayılan bir kara nakil vasıtası olduğundan haczedilebilir.

12. Hukuk Dairesi         2010/13026 E.  ,  2010/25770 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Tokat İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 22/02/2010
NUMARASI : 2010/74-2010/55

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu, icra mahkemesine başvuru dilekçesinde, trafikte adına kayıtlı bulunan 06 AL 4322 plaka sayılı aracının haczedildiğini, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden aldığı 27.09.2007 ve 27.10.2008  tarihli hipertansiyon ve böbrek rahatsızlığını belirleyen raporlara dayanarak aracına ihtiyacı bulunduğundan bahisle aracının üzerindeki haczin kaldırılmasını istemiş, mahkemece, şikayetçinin böbrek yetmezliği rahatsızlığı olduğu, üzerine kayıtlı …. plaka sayılı aracın özürlü aracı olduğu, bu aracın kullanılış amacı göz önüne alındığında, şikayetçi için zaruri olup, haczedilemeyeceğinden söz edilerek şikayetin kabulüne karar verilmiştir.
Söz konusu araç sakatların yer değiştirebilmesi ya da adı geçenlere hareket olanağı sağlamak için zorunlu olan, hareketli sandalye niteliğinde değildir. Sermaye unsurunun ağırlık kazandığı ve lüks sayılan bir kara nakil vasıtası olup, bu nitelikteki bir ekonomik değerin haczedilemeyeceği ileri sürülemez. Diğer taraftan araç, İİK.nun 82/2.maddesinde öngörülen bir eşya niteliğinde de değildir. O halde şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde istemin kabulü isabetsizdir.
SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 02/11/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

);