Yargıtay Kararı

Kredi kartı kullanımından kaynaklı alacak likit bir alacaktır. Bu alacak üzerinden icra inkar tazminatı hükmedilir.

Kredi kartı kullanımından kaynaklı alacak likit bir alacaktır. Bu alacak üzerinden icra inkar tazminatı hükmedilir.

Yargıtay Kararı – 19. HD.,

E. 2011/4805 K. 2011/5678 T. 27.04.2011

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine ilişkin verilen karara yönelik davacı vekilinin temyiz isteminin miktar itibariyle reddine karar verilmiş, bu karar da süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, müvekkili banka ile davalı arasında Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi akdedildiğini, sözleşme uyarınca davalıya kredi kartı kullandırıldığını, kredi kartı harcamalarının ödenmemesi üzerine hesabın kat edildiğini, davalıya noter kanalıyla ihtarname keşide edildiğini, borcun ödenmemesi üzerine davalı hakkında girişilen icra takibinin itiraz sonucu durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece toplanan delillere göre, davalının 5915 sayılı Yasanın geçici 5.maddesine dayalı müracaatta bulunmuş ise de ödeme planına uymadığı, davalı yana keşide edilen ihtarnamenin tebliğ edilemediğinden davalının takip öncesi temerrüde düşürülmediği, davacının takip tarihi itibariyle alacağının 3.406 TL olduğu gerekçeleriyle itirazın 3.406 TL asıl alacak miktarı yönünden iptali ile takibin bu miktar üzerinden devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine, alacak likit ve belirlenebilir olmadığından icra inkar tazminatı takdirine yer olmadığına karar verilmiş, hükmün davacı vekilinin temyizi üzerine mahkemece temyiz isteminin miktar itibari ile reddine ilişkin ek karar verilmiş, ek karar da süresinde davacı vekilince temyiz edilmiştir.

1-Reddedilen kısım karar tarihi itibari ile kesinlik sınırı içinde kalmış ise de kabul olunan miktar yönünden icra inkar tazminatının reddedildiği ve bunun da temyiz konusu yapıldığına göre davalı aleyhine hükmedilen tutar kesinlik sınırının üzerinde olduğundan mahkemece 13.05.2010 tarihinde verilen temyiz isteminin reddine ilişkin ek kararın kaldırılmasına karar verilerek temyiz incelemesine geçildi.

2-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan öteki temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

3-Dava, kredi kartı kullanımından kaynaklı alacağın tahsili istemine ilişkin olmasına göre, davacının alacağı likit (hesap edilebilir, bilinebilir) nitelikte bulunduğundan, davalının itirazında haksız çıktığı miktar üzerinden İİK.nun 67/2.maddesi gereğince davacı yararına tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddinde isabet görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle mahkemenin 13.05.2010 tarihli temyiz isteminin reddine dair ek kararının kaldırılmasına, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 27.04.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);