Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Kredinin kullanılması sırasında tüketiciden tahsil edilen masraflar için dava açılmadan önce tüketici hakem heyetine gidilip gidilmeyeceğine bakılması gerekir.

13. Hukuk Dairesi         2015/3718 E.  ,  2015/6044 K.

  • TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ YERİNE TÜKETİCİ MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI
  • GÖREV
  • KONUT KREDİSİ KULLANIRKEN HAKSIZ YERE YAPILAN KESİNTİLER
  • TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (6502) Madde 68

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalı bankadan kullanmış olduğu konut kredisi nedeniyle kendisinden çeşitli adlar altında kesintiler yapıldığını ve bu kesintilerin haksız olduğunu ileri sürerek, kesintiler toplamı 2.210,00 TL’nin yasal faizi ile davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı; davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafça temyiz edilmiştir.
1-6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 68/1. maddesine göre; değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Buna göre, Büyükşehir statüsünde bulunan illerde il tüketici hakem heyetleri 2000 TL’nin altındaki ve 3000 TL’nin üstündeki uyuşmazlıklara bakmayacaktır. Buralarda ikamet eden tüketicilerin, 2000 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda ilçe THH’lere, 3000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemelerine gitmesi gerekecektir. Somut olayda davacı kredinin kullanılması sırasında kendisinden tahsil edilen 2.210,00 TL masrafa ilişkin talepte bulunmuş, mahkemece, 2.210,00 TL’nin iadesine karar verilmiştir. Dava tarihi itibariyle 2.210,00 TL kredi masrafına bakma görevinin il tüketici hakem heyetine ait olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca mahkemece, dava değerinin 6502 sayılı yasanın 68. maddesi gereğince Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuruda bulunmasını zorunlu kılan miktarda olduğu ve bu miktar için mahkemeye dava açılmasının yasa gereği mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın dava şartı noksanlığı nedeniyle usulden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde işin esasına girilerek davanın kabulüne karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenle davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 27,70 TL harcın istek halinde iadesine, 26.2.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);