Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Marketin kapısında çıkarken düşen kişinin yaralanmaya bağlı olarak açmış olduğu tazminat davası Tüketici Mahkemesinde görülür.

T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi

Esas No:2010/4697
Karar No:2011/274
K. Tarihi:14.1.2011

Davacı, davalıya ait marketten alışveriş yaptığını, marketin kapısından çıkarken zeminin ıslak ve kaygan olması nedeniyle kayarak düştüğünü, ayağının kırıldığını ileri sürerek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak suretiyle şimdilik toplam 10.750 YTL.maddi ve 20.000 YTL.manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, bilirkişi raporu esas alınarak 9.738.32 TL. maddi ve 10.000 TL.manevi tazminatın tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-4822 Sayılı Yasa ile değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Amaç başlıklı 1.maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2.maddesinde

“Bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü işlemini kapsar.” Hükmüne yer verilmiştir.

Yasanın 3.maddesinde;

Mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik; ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları; Hizmet; bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti ifade eder.

Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder; şeklinde tanımlanmıştır.

Bir hukuki işlemin 4077 Sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımlanan verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir.

Somut uyuşmazlıkta davacı ile davalı arasında satış sözleşmesi olduğu ve sözleşmenin ifası esnasında davacının yararlandığı iddiası ile bu dava açıldığından 4077 Sayılı Yasa kapsamında sözleşme ilişkisi bulunduğu anlaşılmaktadır.

4077 Sayılı Yasa’nın 23.maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir.

Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak da söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece Mersin’de ayrı bir tüketici mahkemesi varsa görevsizlik kararı verilmesi, ayrı bir tüketici mahkemesinin bulunmaması halinde ise davaya tüketici mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen kararın (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 2 nolu bent gereğince diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 14.01.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);