Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Tanzim tarihinin tediye tarihinde tekrarı halinde bu durumun bonoda çift vade anlamına gelmez.

12. Hukuk Dairesi         2014/26362 E.  ,  2015/719 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi…. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte borçlu, dayanak bonoda çift vade bulunması nedeniyle bononun geçersiz olduğunu beyan ederek takibin iptalini talep etmiş, mahkemece istem reddedilmiştir.
TTK’nun 778. maddesinin göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun’un 703. maddesine göre, çift vadeli olarak düzenlenen senetlerin, bono vasfında sayılamayacağı düzenlenmiştir. Ancak Dairemizin yerleşik içtihatlarında, tanzim tarihinin tediye tarihinde tekrarı halinde bu durumun çift vade anlamına gelmeyeceği belirtilmiştir.
Somut olayda takip dayanağı bononun tanzim tarihinin 07/05/2013 olduğu, bononun sol üst kısmında tediye tarihi olarak 01/07/2013 tarihinin, senet metni içinde ise vade tarihinin 07/05/2013 olarak gösterildiği, bu haliyle dayanak bonoda çift vade olduğu anlaşılmaktadır.
O halde mahkemece, İİK’nun 170/a maddesi gereğince takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/01/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);