Yargıtay Kararı

Menkul ihalelerinde şatış ilanının borçluya tebliği zorunlu olmayıp ancak icra müdürlüğünce borçluya tebliğine karar verilip de tebliğ edilmemesi halinde ihalenin feshi kabul edilir.

Menkul ihalelerinde şatış ilanının borçluya tebliği zorunlu olmayıp ancak icra müdürlüğünce borçluya tebliğine karar verilip de tebliğ edilmemesi halinde ihalenin feshi kabul edilir.

12. Hukuk Dairesi         2015/24737 E.  ,  2015/29307 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı kooperatif tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlunun taşınır ihalesinin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; ödeme emrinin ve 103 örnek davet kağıdının şikayetçi borçluya tebliğ edilmediği gerekçesi ile ihalenin feshine karar verildiği anlaşılmıştır.İİK’nun 134. maddesinde ihalenin fesih nedenleri açıkça gösterilmemiştir. Anılan maddede; “ihalenin BK 226. maddesinde yazılı”, “satış ilanının tebliğ edilmemiş olması”, “satılan malın esaslı niteliklerindeki hata” ve “ihaledeki fesat” nedenleriyle ihalenin feshedileceğine değinilmiştir.İhalenin fesih nedenleri, gerek doktrinde ve gerekse Yargıtay uygulamasında;
1) İhaleye fesat karıştırılmış olması,
2) Arttırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler,
3) İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler,
4)Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması şeklinde sıralanabilir.
Buna göre, ödeme emrinin ve 103 örnek davet kağıdının tebliğ edilmemiş olması, yukarıda belirtilen ihalenin feshi nedenlerinden değildir.Öte yandan 103 örnek davet kağıdının borçlu asil adına 10.12.2013 tarihinde muhatap ile aynı ikametgahda birlikte ikamet ettiği belirtilen gelini … adına ve imzasına tebliğ edildiği belirlenmiştir.Kaldı ki; İİK’nun 114. maddesi uyarınca, menkul ihalelerinde satış ilanının dahi borçluya tebliği zorunlu olmayıp, ancak icra müdürlüğünce borçluya tebliğine karar verilipte tebliğ edilmemesi halinde Dairemizin süregelen içtihatlarına göre ihalenin feshi sebebi kabul edilebilir.O halde, mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı kooperatifin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);