Yargıtay Kararı

Murisin hayat sigortası poliçesinde kanser hastalığının bulunmadığını beyan ettiği, ancak vefatının kanser hastalığı nedeni ile gerçekleştiğinin iddia olunduğu, iddiaların doğru olup olmadığı ve varsa hastalığın sigorta sözleşmesinden önce mevcut olup olmadığı hususunda araştırma yapılması gerekir.

Murisin hayat sigortası poliçesinde kanser hastalığının bulunmadığını beyan ettiği, ancak vefatının kanser hastalığı nedeni ile gerçekleştiğinin iddia olunduğu, iddiaların doğru olup olmadığı ve varsa hastalığın sigorta sözleşmesinden önce mevcut olup olmadığı hususunda araştırma yapılması gerekir.

13. Hukuk Dairesi         2016/15484 E.  ,  2019/9186 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü
KARAR
Davacı banka, davalıların miras bırakanı … … ile banka arasında kredi sözleşmesi imzalandığını, ancak kredi taksitlerinin sözleşmeye uygun olarak ödenmemesi nedeniyle borcun muaccel olduğu ve miras bırakanın vefatı nedeniyle davalılar aleyhine girişilen icra takibinin itiraz üzerine durduğunu ileri sürerek; itirazın iptali ile takibin devamına, davalılar aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.
Davalılar, miras bırakanları yararına bu kredi için hayat sigortası düzenlenmiş olup, kalan kredi borcunun sigorta tarafından karşılanması gerektiğini, mirasbırakan annelerinin tiroid kanserinden vefat etmediğini, buna ilişkin olarak hastane kayıtlarının mevcut olduğunu, kredi çekmiş olduğu dönemde hiçbir hastalığını gizlemediğini savunarak davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece, davalıların murisi … … ile davacı banka arasında akdedilen kredi sözleşme düzenlenmesi esnasında … …’ye hayat sigorta poliçesi düzenlenmiş olduğu, muris … …’nin hastalığını sigorta şirketine bildirmediğinin yaptırımının mirasçıları olan davalılara yüklenilemeyeceği, bu nedenle davalıların borçtan sorumlu olmadıkları gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Somut olayda, murisin hayat sigortası poliçesinde kanser hastalığının bulunmadığını beyan ettiği, ancak vefatının kanser hastalığı nedeni ile gerçekleştiğinin iddia olunduğu, iddiaların doğru olup olmadığı ve varsa hastalığın sigorta sözleşmesinden önce mevcut olup olmadığı hususunda mahkemece bir değerlendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, mahkemece değinilen hususlarda araştırma yapılmaksızın eksik araştırmaya istinaden yanılgılı gerekçe ile hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma sebebidir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle kararın temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 01/10/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);