Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Ödeme iddiasının kabul edilebilmesi için, söz konusu ödeme belgelerinde takibin dayanağı olan senede açıkça atıfta bulunulması zorunludur.

12. Hukuk Dairesi         2015/16502 E.  ,  2015/28718 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Trabzon İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 07/04/2015
NUMARASI : 2014/645-2015/157

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatıldığı, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, takip dayanağı bonoya karşılık alacaklıya farklı tarihlerde, kısım kısım ödeme yapıldığını ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece, ödeme belgeleri nazara alınarak takibin durdurulmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
İİK’nın 169/a-1. maddesi gereğince borçlu, borcun bulunmadığını veya itfa yahut imhal edildiğini resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ettiği takdirde icra mahkemesince itirazın kabulüne karar verilir. Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre de, ödeme iddiasının kabul edilebilmesi için, söz konusu ödeme belgelerinde takibin dayanağı olan senede açıkça atıfta bulunulması zorunludur.
Somut olayda, borçlu tarafından ödeme belgesi olarak sunulan 22.08.2013 tarihli ve 28.000 TL miktarlı PTT dekontunda ve 19.06.2013 tarihli 45.000 TL bedelli Türkiye Halk Bankası AŞ. dekontunda ödeme yapılan kişiler, takip alacaklısı olmadığı gibi, alacaklının da bu yönde bir kabulü mevcut değildir.
O halde mahkemece, yukarıda anılan ödeme belgerinin haricinde, diğer ödeme begelerinin nazara alınarak, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile takibin durdurulması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);