Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Para borcunun ifa yeri alacaklının ikametgahının bulunduğu yer olduğundan oradaki mahkeme de yetkilidir.

T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi

Esas No:2012/24423
Karar No:2012/24267
K. Tarihi:31.10.2012

Davacı mimar olduğunu, davalının taşınmazına inşaat yapılması konusunda anlaştıklarını, resmi kurumlarda her türlü evrakın alınması ve harçların yatırılması, belediyeden ruhsat alınması ve iş takibi yapılması, kadastro müdürlüğü ve tapudan kat irtifakı ve cins değişikliği yaptırma, belediyeden kullanma izni ve genel iskan alma ve bilumum resmi dairelerde davalıyı temsil etmek üzere Beyoğlu 17. Noterliği’nde düzenlenen 19.06.2009 tarih ve 13011 yevmiye sayılı vekaletname verildiğini, davalının SST. Evleri Konut Yapı Kooperatifi ile 31.08.2009 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladığını, sözleşmeye göre inşaatın 24 ay içinde teslim edilmesi gerektiğini, inşaat işlemleri için davalıya ödemeler yapıldığını, bütün vekalet, anlaşma, talimat ve taahhütlere rağmen inşaat yapım işini başka bir firmaya yaptırma konusunda davalının anlaştığını, haksız olarak azlettiğini belirterek, 30.000 TL manevi, 10.000 TL maddi olmak üzere toplam 40.000.00 TL tazminat istemiştir.

Davalı, HUMK’un 9. maddesine göre ikametgahının İstanbul Şişli’de olması sebebiyle yetki itirazında bulunmuştur.

Mahkemece, mahkemenin yetkisizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddine, dosyanın Şişli Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

HMK.nın 9. maddesi gereğince bir davada genel yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Aynı kanunun 10. maddesinde sözleşmeden doğan davalar için, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinin de yetkili olduğu belirtilmiştir ki bu da özel yetkiye ilişkin bir düzenlemedir. Ayrıca BK’nin 89. maddesi uyarınca para alacağına ilişkin davalarda para borcu alacaklının ikametgahında ödenmesi gerektiğinden alacaklının bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir. Dolayısıyla dava, davacının seçimine göre, hem genel ve hem de özel yetkili mahkemede açılabilir. Somut uyuşmazlıkta para borcunun ifa yeri alacaklının ikametgahı Mersin’dir. Öyle olunca, alacaklının ikametgahı ve sözleşmenin ifa edileceği Mersin’de dava açılabilir. Bu durumda davanın yetkili mahkemede açıldığının kabulü ile işin esasına girilerek uyuşmazlığın çözülmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 31.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);