Yargıtay Kararı

Pazar günü yapılan tebligat geçersizdir.

Pazar günü yapılan tebligat geçersizdir.

19. Hukuk Dairesi         2014/8981 E.  ,  2014/11301 K.

“İçtihat Metni”


Davacı – karşı davalı … Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Toptan Tic. A.Ş vek. Av. … ile davalı – karşı davacı: … Elekt. Üret. A.Ş vek. Av. … arasında bozma kararına uyularak görülen dava hakkında … 3. Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 07.03.2013 gün ve 2011/180 E. – 2013/99 K. Sayılı hükmün reddine ilişkin Dairemizin 18.02.2014 gün ve 2014/1712 E. – 2014/2498 K. Sayılı ilamına karşı davacı – karşı davalı vekili tarafından süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulmuş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –
Mahkemece, asıl dava hakkında karar vermeye yer olmadığına, karşı davanın reddine dair verilen karar davacı vekilince temyizi üzerine Dairemizin 18.02.2014 günlü kararı ile (15) günlük yasal temyiz süresi geçtikten sonra temyiz edilmiş olduğu gerekçesi ile temyiz isteminin reddine karar verilmiş, bu karara karşı davacı vekilinin temyiz isteminin süresinde olduğu belirtilerek karar düzeltme isteminde bulunulmuş olmasıyla yeniden yapılan inceleme sonucu:
1- Yargı organları ile diğer adalet daireleri talep halinde yahut işin özelliğine göre tebligatı kendi memurları vasıtasıyla da yaptırabilirler. (TK m 41) kalemde tebligat yapılarken tebligat tutanağına, tebligatı yapan memurun kimliği, imzası, tebligat tarihi, tebellüğ edenin isminin ve onunda imzasının alınması zorunludur. (TK m 23) Mahkeme kaleminde karara ilişkin tebligat tarihi olarak “28.04.2013” yazılı olup bu tarihin pazar günü hafta sonu tatil günü olması nedeniyle davacıya yapılan tebligat geçersizdir. Tebligat geçersizliği üzerine davacının tebliğ tarihi olarak bildirdiği “28.05.2013” tarihi tebliğ tarihi kabul edilerek temyizin süresinde olduğu kabul edilerek davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin temyiz isteminin süre yönünden reddine ilişkin kararının kaldırılarak temyiz incelemesinin yapılması gerekmiştir.
2- Yapılan temyiz incelemesi neticesinde; davacı vekilinin temyizi, karşı davanın 19.04.2014 tarihli dilekçe ile davalı vekilince “47.605.40 TL” üzerinden ıslah edildiği mahkemece ıslah edilen değer üzerinden vekalet ücretine hükmedilmemiş olmasının usül ve yasaya aykırı olduğuna ilişkindir.
Mahkemece davalı – karşı davacının netice-i talebini 19.04.2014 tarihli dilekçe ile ıslah ettiği ve aynı tarihli ıslah harcını yatırdığı gözetilmeksizin eksik vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte gösterilen nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 18.02.2014 günlü 2014/1712 Esas 2014/2498 Karar sayılı temyiz isteminin süre yönünden reddi kararının kaldırılmasına, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle yerel mahkeme hükmünün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 16.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);