Yargıtay Kararı

Taraflar arasında hemşerilik ilişkisinin olması, taşınmazların gerçek değerinde satılmaması ve birden fazla taşınmazın aynı günde satılması yapılan işlemin muvazaalı olduğunu gösterir.

Taraflar arasında hemşerilik ilişkisinin olması, taşınmazların gerçek değerinde satılmaması ve birden fazla taşınmazın aynı günde satılması yapılan işlemin muvazaalı olduğunu gösterir.

17. Hukuk Dairesi         2018/3773 E.  ,  2020/125 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki yapılan tasarrufun iptali davası yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davalı … hakkında takip yaptıklarını, takibin semeresiz kaldığını, borçlunun alacaklılarından mal kaçırma amacı ile 20 parça taşınmazını 16.04.2012 tarihinde davalı …’e, onun da 07.06.2012 tarihinde davalı … ’a devrettiğini belirterek, davalılar arasındaki tasarrufun iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı … vekili, müvekkilinin iyiniyetli olduğunu, alacak -borç ilişkisinden haberdar olmadığını, haksız açılan davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Davalı … vekili, dava koşullarının oluşmadığını, müvekkilinin iyiniyetli 4.kişi olduğunu, taşınmazların bedelini ödeyerek satın aldığın belirtmiştir.
Davalı …, cevap dilekçesi sunmamıştır.
Mahkemece, davalılar arasında aynı köylü olmaları nedeniyle hemşehrilik ilişkisi olduğu, taşınmazların gerçek rayiç değerleriyle tapudaki devir fiyatları arasında fahiş fark bulunduğu, tapudaki haciz şerhi olduğu halde satın alındığı ve 20 adet taşınmaz aynı günlerde devredildiği hususları gözetildiğinde, davalılar arasındaki satış işlemlerinin muvazaaya dayalı olduğu ve İİK’nun 277.ve devamı maddeleri gereğince yapılan tasarrufun iptaline karar verilmesi gerektiği kanaatine varıldığından bahisle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı … vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 5.690,70 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı …’den alınmasına 28/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);