Yargıtay Kararı

Tasarrufun iptali davalarında iptal kararı verilebilmesi için kural olarak borcun tasarrufun tarihinden önce doğmuş olması gerekir.

Tasarrufun iptali davalarında iptal kararı verilebilmesi için kural olarak borcun tasarrufun tarihinden önce doğmuş olması gerekir.

17. Hukuk Dairesi         2013/7995 E.  ,  2014/18202 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İstanbul(Kapatılan) 34. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ :12/12/2012
NUMARASI :2012/92-2012/236

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davalı M.. Ş..’nun müvekkiline olan borcu nedeniyle hakkında yaptıkları takibi sırasında borcunu karşılayacak haczi kabil malının bulunmadığını, ancak alacaklılardan mal kaçırma amacıyla kendisine ait taşınmazları diğer davalıya sattığını öne sürerek yapılan devir işlemlerinin iptalini talep etmiştir.
Davalılar davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava İİK.nın 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan tasarrufun iptali isteğine ilişkindir. Tasarrufun iptali davalarında iptal kararı verilebilmesi için kural olarak borcun tasarruf tarihinden önce doğmuş olması gerekir. Somut olayda davacı bankanın alacağı 11.06.2007 ve 26.03.2007 tarihli genel kredi sözleşmelerine dayanmakta olup dava konusu tasarruf ise 07.01.2010 tarihlidir. Bu durumda mahkemece davacının alacağının tasarruf tarihinden önce doğmuş olması nedeniyle davanın esasına girilerek taraf delillerinin toplanması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu kredinin kat
edildiği tarihin esas alınarak dava şartı yokluğundan davanın reddine karar verilmiş olması doğru bulunmamıştır.
SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 11.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);