Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Ticari ilişkiden kaynaklanan alacak için talep edilen faize yönelik karar.

19. Hukuk Dairesi         2013/6571 E.  ,  2013/11961 K.

  • TİCARİ İLİŞKİDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI
  • HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI
  • YASAL FAİZ
  • TİCARİ FAİZ
  • AVANS FAİZİ
  • HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK) (6100) Madde 26

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –
Davacı vekili, davalı S.. E..’ın müvekkilinden 52.736,06 TL bedelli mal aldığını, fatura bedellerine karşılık olarak verilen 2 adet çekin karşılıksız çıktığını, davalı S.. E..’ın ticari işletmesini kapattığını, aynı adrese aynı iştigal konusu ile diğer davalının vergi levhasının asıldığını, gerçekte işletmeyi davalı Suna’nın işlettiğini, davalı Zeynal ile müvekkili arasında hiçbir ticari ilişki bulunmamasına rağmen davalı Suna’nın borcundan mahsup edilmek üzere toplam 25.214,64 TL bedelli 2 adet iade faturası kestiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 27.621 TL’nin ticari faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, bilirkişi tarafından incelenen davacı defterlerinde davalı Suna adına tanzim edilmiş 7 adet faturanın kayıtlı olduğu, davalı Suna’nın borcuna karşılık verdiği 2 adet toplam 52.000 TL bedelli çeklerin kayıtlarda yer aldığı, davalı Zeynal tarafından düzenlenen 2 adet toplam 26.078,68 TL bedelli iade faturasının da kayıtlı olduğu, davacı alacağının 26.626,78 TL olarak tespit edildiği, davalıların işi birlikte yürüttükleri, borçtan sorumlu oldukları gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 26.626,78 TL’nin dava tarihinden itibaren avans faiziyle birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı yan dava dilekçesinde ticari ilişkiden kaynaklanan 27.621 TL. alacağının ticari faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, mahkemece davacının talebinin yasal faiz olarak değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeksizin, hüküm altına alınan 26.626,78 TL.nin avans faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesi 6100 sayılı HMK 26.maddesinde belirtilen taleple bağlılık ilkesine aykırı olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 26.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);