Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Husumet nedeniyle davanın reddine karar verildiği durumlarda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin üçüncü kısmında yazılı olan avukatlık ücretine hükmolunur.

(Kapatılan) 13. Hukuk Dairesi         2012/21019 E.  ,  2012/29369 K.

“İçtihat Metni”
… ile 1-…Ltd. Şti. 2-… A.Ş aralarındaki dava hakkında … 2.Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 30.6.2010 tarih ve 904-372 sayılı hükmün Dairenin 20.10.2011 tarih ve 13415-14794 sayılı ilamıyla düzeltilerek onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacı ve davalı …Ş avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.

KARAR
Davacı, Fox TV’de yayınlanan ve davalılarla düzenlenen “… ..’la …” adli yarışma programına katılarak 75.000 TL ödül kazandığını ancak kazandığı para ödülünün kendisine ödenmediğini bu paranın tahsili amacıyla başlattığı icra takibine de davalıların itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece davalı … Ltd. Şti. hakkındaki davanın reddine diğer davalı hakkındaki davanın kabulüne dair mahkeme kararı Dairemizce düzeltilerek onanmıştır.
Davacı ve davalı …Ş bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuşlardır.
1-Temyiz ilamında belirtilen gerektirici Nedenler karşısında usulün 440. Maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan davalı …Ş’nin tüm karar düzeltme itirazlarının reddi gerekir.
2-Davacının alacağına avans faizi uygulanması gerekçesiyle mahkeme kararı Dairemizce 20/10/2010 tarihinde düzeltilerek onanmıştır. Ancak Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. maddesinin 2.fıkrasında, “Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısmında yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.” denilmektedir. Mahkemece, yarışma programının yayınlanması ve kazanılan 2012/21019-29369
ödülün tediyesi ile ilgili herhangi bir taahhüdü bulunmayan davalılardan…Limited Şirketi hakkında açılan davanın husumet nedeniyle reddine karar verildiğine göre, az yukarda belirtilen karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. maddesinin 2.fıkrasına göre davada kendisini vekille temsil ettiren adı geçen davalı yararına 1000,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, 7.700,00 TL vekalet ücretine hükmedilmiş olması da, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Ne var ki, bu hususda yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden davacının karar düzeltme talebinin kabulü ile mahkeme kararının bu nedenle de düzeltilerek onanması ve Dairemizin 20.10.2011 tarihli düzelterek onama kararına bu düzeltmenin de eklenmesine, karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Birinci bentte açıklanan nedenlerle davalı …Ş’nin karar düzeltme itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davacının karar düzeltme talebinin kabulüne, hüküm fıkrasının 8. bendindeki (7.700,00 TL) miktarının çıkartılarak yerine “1000 TL” miktarının yazılmasını bu düzeltmenin Dairemizin 20.10.2011 tarihli 2011/13415-14794 sayılı düzelterek onama kararına eklenmesine, 24.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);