Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Vekalet sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

13. Hukuk Dairesi         2014/3899 E.  ,  2014/18521 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 16/07/2013
NUMARASI : 2010/388-2013/313

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı asıl davada, davalılar aleyhine İstanbul 9. İcra Müdürlüğü’nün 2009/28224 esas sayılı dosyası ile icra takibi yaptığını, davalıların icra takibine itiraz ettiklerini, itirazın haksız ve kötü niyetli olduğunu, icra takibi tarihinde davalılar aleyhine, İstanbul 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2007/116 esas sayılı dosyası ile vekalet ücreti alacağının tahsili amacıyla kısmi dava açtığını, mahkemece davanın kabulüne karar verildiğini, kendisinin, davalılardan … İnşaat A.Ş’nin vekili olarak, 610.000,00 TL bedelli senetler nedeni ile diğer davalı .. İnş. Mlz. San. Tic. Ltd. Şti.’ne karşı İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2004/338 esas sayılı davayı açarak takip ettiğini, yargılama sırasında kendisinin bilgisi ve muvafakati olmadan davalılar arasında senetlerin iadesi karşılığında 27.12.2004 tarihli yazılı protokol ile anlaştıklarını, davalıların, protokolde kendisinin vekalet ücretini talep etmeyeceğine ilişkin hüküm koyduklarını, davalılardan… A.Ş.’nin kendisini 25.01.2005 tarihinde vekillikten azlettiğini, 26.01.2005 tarihinde davalı … A.Ş.’nin temsilcisi tarafından, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2004/338 esas sayılı davadan taraflar arasında protokol hükmü gereğince feragat ettiğini, azlin haksız olduğunu, bunun üzerine ihtar gönderildiğini, toplam 91.239,00 TL vekalet ücreti alacağı bulunduğunu, davalıların kötü niyetli şekilde alacağın tahsilini geciktirmek amacı ile borca itiraz ettiklerini ileri sürerek, İstanbul 9. İcra Müdürlüğü’nün 2009/28224 esas sayılı dosyasındaki itirazın iptali ile takibin devamına, davalılar aleyhine alacağın %40’ından aşağı olmamak üzere, icra inkar tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davacı birleşen davada, vekalet ücreti alacağının tahsili amacıyla davalılar aleyhine İstanbul 7. İcra Müdürlüğü’nün 2011/3466 esas sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını, itiraz üzerine takibin durduğunu, itirazın kötü niyetli olduğunu ileri sürerek, davanın kabulü ile itirazın iptaline, takibin devamına, icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı .. İnşaat A.Ş. cevap dilekçesinde, zamanaşımı süresinin geçtiğini, aynı konu ile ilgili alacak davası açıldığını, derdestlik itirazları olduğunu, vekalet ücreti talep edilen davanın bittiğini, davacı ile arasındaki bir ilişkinin kalmadığını, haksız azil nedeniyle vekalet ücreti talebinin haksız ve mesnetsiz olduğunu, davacının vekalet ücreti talebini haklı çıkaracak şartların oluşmadığını, davacının icra inkar tazminatı talebinin yerinde olmadığını, davanın reddine, davacının %40 kötü niyet tazminatı ödemesine, vekalet ücreti ve yargılama giderinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini savunmuştur.
Davalı … İnşaat Malz. Paz. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. cevap dilekçesinde, açılan davanın kendisi açısında yasal mesnetten yoksun olduğunu, davacı ile arasında bir borç ihtilafının mevcut olmadığını, davacının icra takibi konusu ettiği alacağın, yasal bir alacak olmadığını, böyle bir alacağın kendisine karşı ileri sürülemeyeceğini, herhangi bir temerrüdün söz konusu olmadığını, davanın reddine, davacının %40’dan aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulüne, karar verilmiş olup, hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Davalıların zamanaşımına ilişkin temyizine gelince; Asıl ve birleşen dava, vekalet ücreti alacağının tahsili amacıyla başlatılan takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
Davacının, davalılardan .. İnşaat A.Ş. vekili iken davalı şirket tarafından 25.01.2005 tarihinde vekillikten azledildiği, azilnamenin davacı vekile 02.02.2005 tarihinde tebliğ edildiği, davacının, 01.03.2011 tarihinde İstanbul 7.İcra Müdürlüğü’nün 2011/3466 esas sayılı takip dosyası ile vekalet ücretinin bakiye kalan kısmı için icra takibi başlattığı hususlarında uyuşmazlık bulunmamaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 147.maddesi (mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 126.maddesi) gereğince vekalet sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar beş yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, bu sürenin geçmesi ile zamanaşımına uğrarlar. Eldeki davada, davacının azil edildiğini öğrendiği 02.02.2005 tarihinden itibaren beş yıllık zamanaşımı süresi 02.02.2010 tarihinde dolmuş olup, icra takibinin yapıldığı 01.03.2011 tarihinde söz konusu alacağın zamanaşımına uğradığı tereddütsüzdür. Davalı zamanaşımı definde de bulunduğuna göre, dava konusu edilen bu alacak yönünden zamanaşımı nedeniyle ret kararı verilmesi gerekirken, davanın kabulüne karar verilmiş olası, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ:Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenle davalıların sair temyiz itirazlarının REDDİNE, 2.bentte açıklanan nedenlerle davalıların temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde davalılara iadesine, 10.6.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);