Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Tüketiciden kaynaklı olmadığı halde sayaç kusurundan kaynaklanan olağan kullanım dışındaki fazladan bedelin tarh ve tahakkuku tüketiciye yansıtılamaz.

3. Hukuk Dairesi         2014/8106 E.  ,  2014/16847 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : GEBZE 3.ASLİYE HUKUK (TÜKETİCİ) MAHKEMESİ
TARİHİ : 20/12/2013
NUMARASI : 2013/19-2013/890

Taraflar arasında görülen menfi tespit davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı dilekçesinde; .. abone numarası ile su abonesi olduğunu, aboneliği .. marka .. sayaç numarasıyla devam ederken 09/10/2012-16/10/2012 tarihleri arasında kullandığı su karşılığı 4.064,00 TL fatura çıkarıldığını, konutta bu meblağda su kullanılmasının mümkün olmadığını; bu nedenle, 18/10/2012 tarihli dilekçe ile sayacının arızalı ve hatalı çalışması nedeni ile itirazda bulunduğunu, itiraz sonucunda haksız çıktığını, sayacın 1997 yılında hizmete girdiğini, aradan 15 yıl geçtiğini, bu sürede sayacın normal çalışmasının mümkün olmadığını ileri sürerek; davalıya, 4.064,00 TL borcunun olmadığının tespitine, 09/10/2012- 16/10/2012 dönemindeki faturanın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde; itirazlı sayacın teste gönderildiğini ve test soncuna göre düzeltme işlemlerinin yapıldığını; davacının, su faturasının ödenmemiş olması sebebi ile paranın iadesine talebi yönündeki iddiasının haksız olduğunu savunarak; davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece; hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre, davacının su faturasının 24,60 TL kısmının olağan kullanım olarak ödenmesi gereken miktar olacağı ve fazlasının davacıya atfedilemeyen bir şekilde sayaç kusuru nedeniyle; davacının olağan kullanımı dışında tarh ve tahakkuk ettirilen 4.064,00 TL için, davacının borçlu olmadığının tespitine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.
Uyuşmazlık; mesken tipi aboneliği olan abonenin, dönem içi tahakkuk ettirilen su fatura bedeli kadar borçlu bulunmadığının tespitine ilişkindir.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Tarifeler Yönetmeliğinin 73ncü maddesinde; abonelerin, su sayaçlarının tüketimi doğru kayıt edip etmediğinin kontrol edilmesini isteyebilecekleri; bu durumda, aboneye tahakkuk eden su miktarının “ortalama tahakkuk” ile belirleneceği ve sayaç Muayene bedeli ile birlikte peşinen tahsil edileceği, sayaçların ilgili Bakanlık tarafından kabul edilen projelere göre kurulmuş ve kabul edilmiş olan ayar istasyonlarında ilgili bakanlık teşkilatı tarafından kontrol edileceği, tahrip olmuş sayaçlar ile mührü kopuk sayaçlar için abonelerin itiraz haklarının bulunmadığı; yine, kontrol edilmek üzere ayar istasyonuna gönderilen sayaçların kontrolünde dilerse abonenin veya göndereceği kimsenin hazır bulunabileceği; kontrolde bulunmayan abonelerin sayaçları huzurda bulunmuş gibi işlem göreceği, kontrol sonucunda, ilgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen belgeye göre; tüketim göstergesinin tamamen geçersiz olduğu saptanmış ise, tahakkuk kayıtları düzeltileceği, itirazın edildiği tarihten o tarihe kadarki su sarfiyatı da “ortalama tahakkuk” a göre hesaplanıp, tahsil edileceği ve sayacı değiştirileceği; yine, tüketim göstergesinin kısmen (%) geçersiz olduğu saptanmış ise, kısmen geçersiz olduğu dönemlerdeki hata payı hesaplanarak yürürlükteki tarifeye göre tahakkuk ve tahsilatın yapılacağı; ortalama tahakkuka göre ödemiş olduğu meblağdan alacağı varsa iade edilip, borcu varsa tahsil edileceği ve sayacının değiştirileceği; test sonucunda şayet sayacın doğru çalıştığı saptanırsa, aboneye tahakkuk etmiş bulunan su miktarının karşılığında bakiye borcun yürürlükteki tarife bedeli üzerinden peşinen alınacağı öngörülmüştür.
Somut olayda; davacının mesken tipi abonelik sözleşmesinin bulunduğu, davacı tarafın tahakkuk eden fatura bedelinin yüksek olduğu, sayacın normal çalışmasının mümkün olmadığı iddiasına karşın, 30.11.2012 tarihli Kocaeli Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün su sayacı hakkındaki rapora göre sayacın %100 akışta ve %6,90 eksik çalıştığının bildirildiği, hükme esas alınan makine mühendisi bilirkişi raporunda davaya konu su sayacının keşif mahallinde bulunmadığından üzerinde inceleme yapılamadığı, sayaç test sonucu raporunda sayacın %100 akışta, %6,90 eksik çalıştığı, mekanik muayenesinde sayacın sağlam olduğu, sökülen sayacın 2656 ton tüketiminin olduğu ve sayacın doğru çalıştığınını yazılı olduğunu, faturadaki su tüketim miktarının 2012/10 döneminden önceki beş aylık tüketim ortalamalarının yaklaşık 100 katı civarında olduğu, davaya konu döneme ait su tüketiminin 9,46753m3 olacağı ve fatura değerinin de 24,60 TL olacağının bildirildiği, anlaşılmıştır.
Mahkemece; dosyanın yeniden bilirkişiye tevdi ile, Kocaeli Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün su sayacı hakkındaki rapora göre sayacın %100 akışta ve %6,90 eksik tüketim yaptığı kabul edildiğinde; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Tarifeler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre, Yargıtay denetimine açık rapor aldırılması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken; davacıya atfedilemeyen bir şekilde sayaç kusuru nedeniyle, davacıya olağan kullanımı dışında fazladan bedelin tarh ve tahakkuk ettirildiği gerekçesi ile, davanın kısmen kabulü yönünde karar verilmesi isabetsiz olup; hükmün bu yönüyle bozulması gerekmiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 18.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);