Yargıtay Kararı

Çalışma koşullarında değişiklik yapılması için işçinin yazılı onayının bulunması gerekir.

Çalışma koşullarında değişiklik yapılması için işçinin yazılı onayının bulunması gerekir.

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E: 2013/38255 K: 2014/1967 T: 11.02.2014

Davacı İsteminin Özeti:Davacı, davalıya ait işyerinde 01.07.2007-31.07.2009 tarihleri arasında çalıştığını, işe ilk başladığı tarihte aylık ücretinin net 3.500, 00 TL olarak belirlendiğinin ancak ekonomik kriz bahane edilerek 2008-2009 yılı sezonunda ücretlerinin eksik ödendiğini ve iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsilini istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı taraf davaya cevap vermemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-rektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir,

2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının bakiye ücret alacağına hak kazanıp kazanmadığı ve ihbar tazminatı hesaplanmasına esas alınacak ücret miktarı noktasında toplanmaktadır.

Davalı spor kulübünde basketbol kondüyoneri olarak çalışan davacı, iş sözleşmesinin başlangıç tarihinde aylık ücretinin net 3.500, 00 TL olarak belirlendiği ancak ikinci çalışma sezonunda ekonomik sebeplerle ücretinde aylık 750, 00 TL kesinti yapıldığını ileri sürmektedir.

Banka kayıtları içeriği ile davacıya ilk çalışma sezonunda aylık 3.5000, 00 TL ücret ödendiği sabittir. Davacı tanıkları ”davacı birinci sezon 3.500.00 TL alıyordu, ikinci sene 2.750, 00 TL alıyordu, ikinci sene maaşının düşmesinin sebebi takım birinci ligden ikinci lige düştüğü için olmuştur….” Şeklinde beyanda bulunmuşlardır.

Mahkemece, davacının ikinci sezonda aylık net 2.750.00 TL ücret ödenmesine rıza gösterdiği ve bu şartlarda çalışmayı kabul ettiği gerekçesiyle hüküm altına alınan ihbar tazminatı ve ücret fark alacağı miktarı aylık net 2.750, 00 TL üzerinden belirlenmiştir.

İş sözleşmesinin esaslı unsurları olan işçinin iş görme borcu ile bunun karşılığında işverenin ücret ödeme borcu, çalışma koşullarının en önemlileridir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesinin ikinci fıkrasında, çalışma koşullarının, tarafların karşılıklı uzlaşmaları ile değerlendirilmesinin her zaman mümkün olduğu kurala bağlanmıştır.Çalışma koşullarında değişiklik konusunda işçinin rızasının yazılı alınması kanun gereğidir.

Davacının ikinci çalışma sezonunda ücretinin eksik ödenmesine rağmen çalışmaya devam etmesi, aylık ücret miktarının 2.750, 00 TL’ye düşürülmesine onay verdiği ve fark ücret alacaklarından vazgeçtiği anlamını taşımaz.Bu nedenle ihbar tazminatı alacağı aylık net 3.500, 00 TL ücret esas alınarak hesaplanmalı, ayrıca dosya içerisinde mevcut banka kayıtları dikkate alınmak sureti davacının ikinci çalışma sezon için eksik ödenen ücret alacakları hüküm altına alınmalıdır.Bu hususun dikkate alınmaması ve eksik incelemeye dayalı karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 11.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);