Yargıtay Kararı

Yargılama safhasında sunulmayan delilin Yargıtay aşamasında dikkate alınmaması kuralının istisnası delilin borcu ortadan kaldırmasıdır.

Yargılama safhasında sunulmayan delilin Yargıtay aşamasında dikkate alınmaması kuralının istisnası delilin borcu ortadan kaldırmasıdır.

22. Hukuk Dairesi         2016/27972 E.  ,  2016/23617 K.

“İçtihat Metni”


DAVA…Davacı, fark kıdem, ihbar tazminatı, ücret alacağı, ilave tediye, ikramiye, giyim yardımı, … yardımı, havlu-sabun bedeli, yemek bedeli … tazminatı, fazla mesai, hafta tatili … ulusal bayram… genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, ….2011 tarihine kadar davalı Belediyede çalıştığını, 6111 sayılı Kanun kapsamında norm fazlası olduğu gerekçesi … …. Müdürlüğüne naklinin yapıldığını, … konusu görevlendirmeyi kabul etmediğini… Belediyedeki işine gitmeye devam ettiğini, işverence… sözleşmesinin…..2012 tarihinde feshedildiğini, Kanun hükmü gereğince görevlendirmeyi … işgünü içinde kabul etmeyen işçilerin… sözleşmelerinin 4857 sayılı… Kanunu’… 17…maddesine göre feshedilmesi gerektiği halde… sözleşmesi hemen feshedilmeyerek…..2012 tarihine kadar olan dönemde başka yerde … girmesinin… engellendiğini… …sebeple ….2011…..2012 tarihleri arasında Belediyedeki işine giderek çalışmaya devam ettiğini ileri sürerek, …dönemdeki çalışmasının karşılığı olarak fark kıdem… ihbar tazminatı, ücret, ilave tediye, ikramiye, giyim yardımı, … yardımı, havlu-sabun bedeli, yemek bedeli, … tazminatı, fazla mesai, hafta tatili… genel tatil alacaklarını istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, 6111 sayılı Kanun… …. maddesi uyarınca davacının… … Müdürlüğüne devredildiğini, kıdem tazminatı… diğer işçilik alacaklarından nakledildiği kurumun sorumlu olduğunu, Belediyeye husumet yöneltilemeyeceğini, taleplerin zamanaşımına uğradığını, atama emrinin tebliği üzerine davacıya kıdem… ihbar tazminatının ödendiğini, …sözleşmesinin…..2011 tarihinde sona erdiğini, ….2011…….2012 tarihleri arasında davacının fiili … çalışmasının olmadığını, atamayı kabul etmeyen personelin çıkışı 4857 sayılı Kanun… 17. maddesine göre yapıldığından…. maddedeki ihbar süresinin uygulanması gerektiğini, davacının…..2011 tarihine kadar olan … işçilik haklarının ödendiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan deliller… bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının…..2011…..2012 tarihleri arasında davalı işveren işyerinde fiili … çalışması olmasa…, çalışmasının fiili olarak sona erdiği…..2011 tarihinden… sözleşmesinin feshedildiği ….2012 tarihine kadar başka … yerde çalışmadığı, gelirinin olmadığı, taraflar arasındaki… ilişkisi devam ettiğinden davacının ücret alacağı, toplu… sözleşmesinden kaynaklı … kısım işçilik alacağı… 6772 sayılı Kanun gereğince ilave tediye alacağını talep edebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararın davalı tarafından temyizi üzerine, Dairemizce sair temyiz itirazlarının reddine karar verilerek…fark kıdem tazminatı, ücret, ilave tediye, ikramiye … yardımı… yemek bedeli taleplerinin… reddine karar verilmesi… davacının 2011 yılı … ettiği giyim yardımının çalıştığı süreye göre kıstelyevm hesabına göre hesaplanıp hüküm altına alınması gerektiği gerekçeleriyle bozulmasına karar verilmiştir.
Bozmaya uyan mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilerek ihbar tazminatı … giyim yardımı alacakları hüküm altına alınmış, davacının diğer talepleri … reddedilmiştir.
Temyiz:
Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının …, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Yargılama aşamasında sunulmayan, temyiz aşamasında davalı tarafından sunulan … kısım ödeme belgelerinin delil olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur
Kural olarak, yargılama aşamasında dayanılıp sunulmayan deliller, temyiz veya karar düzeltme aşamasında sunulamazlar; sunulmuş olsalar bile, …aşamalardaki incelemeler sırasında dikkate alınamazlar. …kuralın … istisnası, dayanılıp sunulan delillin… davaya konu borcu söndüren … nitelik taşıması; örneğin, davaya konu borcun ödenmiş olduğunu gösteren makbuz, ibraname gibi … belge olmasıdır.
Davanın hukuksal niteliği… somut olayın özelliği gereği davalı, temyiz aşamasında dava konusu borcu söndüren nitelikte … belge vermişse, …belge üzerinde gerekli inceleme yapılmak suretiyle … karar verilmesi gerekir. Diğer … anlatımla, yargılama aşaması henüz tamamlanmamış … böyle durumda, borcu itfa eden belge değerlendirmeye alınmalıdır. Gerçekten…, yargılamada davayı inkâr eden davalının savunması, borcun bulunmadığı savunmasını… kapsar… nedenle, davalının borcun… sebeple bulunmadığını açıklama… iddianın aksine delillerini ikame etme hakkının ortadan kalktığından … edilemez. Belirtilen sebeplerle, temyiz aşamasında sunulan… borcu söndüren … belgenin varlığı karşısında savunmanın genişletilmesi yasağından … edilemeyeceğinin kabulü… zorunludur…Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun…..2016 tarihli, 2014…-… esas… 2016/… karar sayılı kararı.)
Somut olayda, davalı işveren vekilinin, mahkemece hüküm altına alınan giyim yardımının ödendiğine dair ödeme belgesini temyiz aşamasında sunduğu anlaşılmaktadır. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ibraz edilen ödeme belgesinin dikkate alınması gerektiğinden, gerekirse… bilirkişi raporu alındıktan sonra giyim yardımı alacağı … ilgili … karar verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, ….2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);