Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Yedieminlik ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıklar icra mahkemeleri tarafından çözümlenir.

4. Hukuk Dairesi         2013/9672 E.  ,  2014/11643 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 07/02/2013
NUMARASI : 2012/190-2013/48

Davacı D.. A.. vekili Avukat B.. K..tarafından, davalı Z.. K.. aleyhine 23/03/2012 gününde verilen dilekçe ile yediemin ücreti istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 07/02/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, yedieminlik ücretinin ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, icra dosyasında muhafaza altına alınan malların yediemin olarak kendisine teslim edildiğini belirterek, yediemin ücreti alacağını talep etmiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkeme yapılan yargılama sonucunda; icra takibi sırasında davalı alacaklının borçlunun mallarını haczettirerek davacı tarafından işletilen yediemin deposuna emanet etmesi nedeniyle, yediemin ücretinden sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 88/6. maddesinde; “İcra dairesi, depo ve garajlarda ve yediemin olarak kendisine haczedilen malın bırakılmış olduğu üçüncü kişilerde saklanıp da hukuken artık muhafazasına gerek kalmayan malı, vereceği uygun süre içinde geri almasını ilgililere resen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra müdürü tetkik merciinin kararı ile taşınır mal satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. Artan miktar 9’uncu madde hükmüne göre muhafaza olunur. Bu konuda ortaya çıkan ihtilaflar tetkik mercii tarafından basit yargılama usulüne göre çözülür.” şeklinde düzenleme ile yedieminlik ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıkların icra mahkemeleri tarafından çözümleneceği belirlenmiştir.
6100 saylı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 114. maddesinde mahkemelerin görevinin dava şartı olduğu hüküm altına alınmış olup, aynı kanunun 115. maddesinde ise; dava şartlarının davanın her aşamasında incelenebileceği belirtilmiştir. Somut olayda davacı, yediemin ücretinden kaynaklanan alacağını istediğinden davaya icra mahkemesinde bakılması gerekir.
Mahkemece açılanan yönler gözetilerek dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar vermek gerekirken, işin esastan incelenmesi doğru bulunmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 11/09/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
. .

);