Yargıtay Kararı

Yemek ve yol işverenlikçe ayni olarak sağlanıyorsa bunlara ilişkin ücret talep edilemez.

Yemek ve yol işverenlikçe ayni olarak sağlanıyorsa bunlara ilişkin ücret talep edilemez.

Yargıtay Kararı – 9. HD., E. 2009/45783 K. 2012/6999 T. 05.03.2012

 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının 05/06/2002-18/02/2008 tarihleri arasında davalı işyerinde 560 TL net ücretle ustabaşı olarak çalıştığını, evlerinde arama yapılması ve babasının gözaltına alınması, davacının da babası için avukat tutmakla uğraşmak zorunda kalması nedeniyle iki gün işe gidemediğini, davalının da bunu gerekçe göstererek iş sözleşmesini haksız feshettiğini iddia ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, tatil ücretleri, fazla çalışma ücreti, yol ve yemek sosyal hakları ile uğradığı maddi kayıplar için belirlenecek maddi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını, davacının işe giriş tarihinin ise 20/08/2002 tarihi olduğunu, iş sözleşmesinin izinsiz ve mazeretsiz peş peşe iki gün işe gelmemesi nedeniyle İş K. m. 25/II-g hükmü uyarınca haklı nedenle feshedildiğini, fazla çalışma, hafta tatili çalışması ve ulusal bayram ve genel tatil çalışması ücreti alacakları bulunmadığını, işyerinde yemek ve servisin ayni olarak sağlanan yardımlardan olduğunu ve davacının bu kalemlerden de alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı neden bulunmaksızın feshedildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı ile davalı arasındaki uyuşmazlık davacının ücret eki niteliğinde olan yemek ve yol yardımı alacağının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Somut olayda, davalı işveren tarafından yemek ve yol yardımı olarak davacıya nakdi bir ödemede bulunulmadığı, yemek ile yol yardımının ayni olarak ödendiği anlaşılmaktadır. Yemek ve yol yardımının ücret eki olarak giydirilmiş ücretin içinde değerlendirilmesi doğru olmakla beraber davalı işverenin bunları ayni olarak ödemesi nedeniyle davacının yemek ve yol ücreti alacağı bulunmamaktadır. Bu itibarla yemek ve yol ücretine ilişkin talebin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);