Yargıtay Kararı

Çalışanın devamsızlık yaptığı günlerdeki sağlık rahatsızlıklarını belgeleyen raporları ibraz edememesi haklı nedenle fesihtir.

Çalışanın devamsızlık yaptığı günlerdeki sağlık rahatsızlıklarını belgeleyen raporları ibraz edememesi haklı nedenle fesihtir.

9. Hukuk Dairesi         2014/7072 E.  ,  2014/21905 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 5. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 29/11/2013
NUMARASI : 2013/493-2013/637

DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalılar tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının 17.12.2011 tarihinden itibaren davalının Atatürk Hava Limanı yer hizmetleri servisinde ramp işçisi olarak çalışmaya başladığını, ,davalının davacının iş akdini 07.06.2013 tarihinde feshettiğini, davalı tarafından davacının 07.05.2013,11.05.2013,15.05.2013,17.05.2013,19.05.2013 tarihlerinde habersiz olarak işe devamsızlığı sebebi ile savunmasının istendiğini ve ardından 07.06.2013 tarihinde İş Kanunu 25/II-g maddesine göre iş akdinin feshedildiğini, feshin hukuka aykırı olduğunu, İş Kanunu 25/II maddesinde iş aktinin feshedilmesinin yasal koşullara ve şekil şartlarına bağlandığını, fesih hakkının yasada öngörülen 6 günlük süreye uyulmayarak kullanıldığını, farklı günlerde 5 gün habersiz işe devamsızlığın doğru olmadığını açıklayarak feshin geçersizliğine ve davalıdan boşta geçen süre ücret alacağı ile diğer haklarının ödenmesinin tespitine ve işe başlatmama tazminatı hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı TGS Yer Hizmetleri A.Ş. vekili, davacının iş akdinin İş Kanununa uygun olarak haklı sebeple feshedildiğini, davacının görevine gerekli özeni göstermeyerek sık sık viziteye çıktığını, değişik rahatsızlıkları gerekçe gösterdiğini, bu durumun haklı fesih sebebi olarak karar bağlandığını, davacının tutum ve davranışının çalışma disiplini bakımından diğer çalışanları etkiler duruma gelmesi sebebi ile en son çare olarak iş akdinin feshi kararı alındığını, fesih işleminin süresinde olduğunu savunmuş ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Devlet Hava Meydanları İşletmesi vekili, davacının diğer davalının işçisi olduğunu, idarenin davalı olarak gösterilmesinin hukuki sebebi olmadığını belirtmiş ve davanın husumet sebebi ile reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davacı ve davalı tanık beyanlarından davacının davalı işyerinde çalışırken bel fıtığı rahatsızlığı geçirdiği, 08.04.2013 tarihli savunma yazısı ile davacının habersiz devamsızlık ve raporlu olduğu tarihlerin gösterilmiş olduğu bu tarihlerin tümünün 2012 yılı Nisan ayından 2012 Aralık arasında meydana geldiğinin görüldüğü ancak fesih tarihinin ise 07.06.2013 tarihi olduğu gerekçesiyle feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalılar temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Davacı dava dilekçesinde hem T. Yer Hizmetleri A.Ş.’yi hem de Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ni davalı olarak göstermiş ve taraflar arasındaki ilişkinin asıl işveren alt işveren ilişkisi olduğunu iddia etmiştir. Davalı Devlet Hava Meydanları İşletmesi kendilerinin husumetlerinin bulunmadığını beyan etmiştir. Mahkemece dava sadece bir hasma karşı açılmış gibi infazda tereddüt yaratacak şekilde işe iadeden ve mali sonuçlarından hangi davalının sorumlu olduğu belirtilmemesi hatalıdır.
2- Davacının iş sözleşmesi 07.06.2013 tarihli bildirimle 07.05.2013, 11.05.2013, 15.05.2013, 17.05.2013, 19.05.2013 tarihlerinde mazeret bildirmeksizin 5 gün işe gelmediği belirtilen tarihlerden sonra da habersiz devamsızlıklarının olduğu gerekçesiyle 4857 Sayılı İş Kanunu m.25/2-g uyarınca haklı nedenle feshedilmiştir.
Mahkemece 08.04.2013 tarihli savunma istem yazısına vurgu yapılarak savunma istem yazısında 2012 yılındaki habersiz devamsızlarının ve raporlu olduğu tarihlerinin yazılı olduğu ancak feshin 07.06.2013 tarihinde yapıldığı belirtilmişse de; dosya incelendiğinde davacının fesih bildiriminde belirtilen 07.05.2013, 11.05.2013, 15.05.2013, 17.05.2013, 19.05.2013 tarihlerinde ayrı ayrı devamsızlık tutanaklarının tutulduğu ve her biriyle ilgili davacının savunmasının alındığı davacının bir kısım günlerdeki devamsızlığı için diyabet hastası olduğunu şekerinin yüksek olduğundan gelemediğini, bir kısmına ise rahatsızlığından belindeki kireçlenmeden dolayı işe gelemediğini beyan ettiği görülmektedir. Ancak davacı o günlerde rahatsız olduğunu belgeleyen bir rapor ibraz etmemiştir. Davacı işe gelmediği günler için mazeretini kanıtlayamamıştır. İşverence gerçekleştirilen feshin haklı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davanın REDDİNE,
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4.Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 63.70 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalılara iadesine,
Kesin olarak 25.06.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);