Yargıtay Kararı

Kesin hüküm elde edilmeden önce istinaf aşamasında vekalet sunulması halinde lehe vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

Kesin hüküm elde edilmeden önce istinaf aşamasında vekalet sunulması halinde lehe vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

22. Hukuk Dairesi         2017/44498 E.  ,  2017/28086 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK
MAHKEMESİ : İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesi ile; müvekkilinin 18/06/2002 tarihinden itibaren … Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalıştığını, müvekkilinin 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına Dair Kanun gereğince hak ettiği ilave tediye alacaklarının bu güne kadar ödenmediğini; müvekkilinin bu alacakların kendisine ödenmesi hususunda yapmış olduğu yazılı başvurunun Mütevelli Heyeti Başkanlığının 05.10.2016 tarih 2016/41 sayılı kararı ile reddedildiğini; dolayısıyla 6772 sayılı Kanun kapsamında bulunan … Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışanlara ücret sistemleri ne olursa olsun her yıl 1 ve Bakanlar Kurulu Kararı ile ilave 1 olmak üzere her yıl için toplamda 2 kez tediye ödemesinin yapılması gerektiğini; 6772 sayılı Kanunun 1. maddesinde Devlet ve ona bağlı kuramların hangileri olduğunun ve yararlanacak kişilerin açıkça sayıldığını; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca ve sözleşmeli personel çalıştırma yetkisi verilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflan kamu kurumu niteliğinde olup 6772 sayılı Yasa kapsamında olduğunu; bu hususa ilişkin yerel mahkeme, Yargıtay ve Danıştay kararlarının bulunduğunu beyanla fazlaya ilişkin talep ve haklarının saklı kalması kaydı ile 1.000,00 TL ilave tediye alacağının davalıdan tahsilini yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini dava etmiştir.
Davalı taraf davaya cevap vermemiştir.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti :
Mahkemece davalı kurumun kamu hukuku tüzel kişiliği olduğu dolayısıyla 6772 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçeleriyle;
“Davanın , KABULÜNE,
1-46,833,02 TL net ilave tediye alacağının temerrüt tarihi olan, 05/10/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine,” karar verilmiştir.
Davalının süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurusu üzerine, Davalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vekilinin istinaf itirazının Kabulü ile, hakkında istinaf başvurusunda bulunulan … İş Mahkemesinin 18/04/2017 tarih, 2016/817 esas- 2017/314 karar sayılı kararın 6100 sayılı HMK’ nın 353/1 b/2 hükmü gereğince yeniden esas hakkında hüküm kurulmak üzere ORTADAN KALDIRILMASINA, Davanın REDDİNE, İlk Derece Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında davalı kendini vekille temsil ettirmediğinden ilk derece yargılaması için davalı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,İstinaf yargılaması duruşmasız yapıldığından davalı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, karar verilmiştir.
Karar, süresi içerisinde davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 2. maddesine göre, tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır.
Somut olayda, İlk Derece Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında davalı kendini vekille temsil ettirmemiş sonrasında istinaf aşamasında davalı vekili dosyaya vekaletname sunarak davaya dahil olmuştur. Bölge Adliye Mahkemesince İlk Derece Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında davalı kendini vekille temsil ettirmediğinden ilk derece yargılaması için davalı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına karar verilmiştir. Davalı vekilinin kesin hüküm elde edilmeden önce vekaletname ibraz ederek davaya dahil olduğu dikkate alındığında davalı lehine vekalet ücreti taktir edilmesi gerekirken vekalet ücreti taktirine yer olmadığına karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);