Yargıtay Kararı

Haczin yapıldığı adresin diş hekimliği muayenehanesi olarak kullanıp kullanılmadığı, sunulan deliller ile birlikte değerlendirilerek, muayenehane olarak kullanıldığının değerlendirilmesi halinde ise İİK.'nun 82/1-2. bendi ve aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca inceleme yapılması gerekir.

Haczin yapıldığı adresin diş hekimliği muayenehanesi olarak kullanıp kullanılmadığı, sunulan deliller ile birlikte değerlendirilerek, muayenehane olarak kullanıldığının değerlendirilmesi halinde ise İİK.’nun 82/1-2. bendi ve aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca inceleme yapılması gerekir.

12. Hukuk Dairesi         2014/30648 E.  ,  2015/6224 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan takipte, borçlu icra mahkemesine başvurusunda, sair itirazları ile birlikte, dişçi koltuğunun haczedildiğini, heczedilen menkulün mesleği için gerekli olduğunu beyan ederek takibin iptalini, haczin kaldırılmasını istemiş, mahkemece istem yazılı şekilde reddedilmiş, hükmü borçlu vekili temyiz etmiştir.
İİK.’nun 82/1-2 maddesinde; “2. (Değişik: 2/7/2012-6352/16 md.) Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya” hükmüne yer verilmiştir. Aynı maddenin 82/3. maddesinde ise; “(Ek fıkra: 2/7/2012-6352/16 md.) Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) numaralı bentlerinde sayılan malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır” hükmüne yer verilmiştir.
Somut olayda 09.04.2014 tarihli haciz tutanağında borçlunun dişçi koltuğunun haczedildiği anlaşılmaktadır.
Borçlu tarafın temyiz dilekçesi ekinde, haczin yapıldığı adrese ilişkin olarak vergi levhasını sunduğu ve bu vergi levhasında ise faaliyet alanının muayenehanelerde sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyetleri olduğu görülmektedir.
O halde mahkemece mahalinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak, haczin yapıldığı adresin diş hekimliği muayenehanesi olarak kullanıp kullanılmadığı, sunulan deliller ile birlikte değerlendirilerek, muayenehane olarak kullanıldığının değrelendirilmesi halinde ise İİK.’nun 82/1-2. bendi ve aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);