Yargıtay Kararı

İşçinin işi gereği yoğun tempo içerisinde olması nedeni ile psikolojik bir rahatsızlık yaşadığına ilişkin rapor verilmiş ise de, bu rahatsızlık kanun maddesindeki işi nedeniyle sağlığı veya yaşayışının tehlikeli olması durumu bulunmadığından kıdem tazminatı talebinin reddi gerekir.

İşçinin işi gereği yoğun tempo içerisinde olması nedeni ile psikolojik bir rahatsızlık yaşadığına ilişkin rapor verilmiş ise de, bu rahatsızlık kanun maddesindeki işi nedeniyle sağlığı veya yaşayışının tehlikeli olması durumu bulunmadığından kıdem tazminatı talebinin reddi gerekir.

9. Hukuk Dairesi         2012/8871 E.  ,  2014/15070 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İZMİR 9. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 26/01/2012
NUMARASI : 2011/504-2012/38

DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; Müvekkilinin davalı işyerinde Ekim 2005 ayından iş sözleşmesinin sağlık nedenleri ve iş şartlarına aykırılık nedeni ile sona erdirdiği 17.05.2011 tarihine kadar en son net 1.900,00 TL aylık ücretle çalıştığını, 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 maaş ikramiye verildiğini, bankanın kendi özel emekli sandığı bulunduğunu, çalışma saatlerinin haftada 5 gün 09.00-18.00 saatleri arası olduğu, yarım saatlik öğle arası bulunduğunu, son dakika işlem olduğunda saat 18.00’de mesai bitmesine karşın çalışmaya devam ettiğini, ek olarak sunduğu belgelerde de işyerinde saat 18.45’de bulunduğunun görülmekte olduğunu, kendisinde yoğun çalışma koşulları nedeniyle Burnout (tükenmişlik) sendromunun tespit edildiğini, bu nedenle iş sözleşmesini sona erdirdiğini, kalan izin ücretinin ödenmediğini iddia ederek fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla; 1.000,00 TL net kıdem tazminatı, 500,00 TL net izin ücreti, 500,00 TL net fazla çalışma ücreti olmak üzere toplam alacağın davalıdan tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı işveren vekili; davacının fazla çalışma ücret alacakları yönünden zamanaşımı itirazlarının bulunduğunu, davacının iş sözleşmesini haklı neden olmaksızın sona erdirdiğini, davacının fazla çalışma alacak talebinin haksız olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında davacının rahatsızlığı nedeniyle istifasının haklı olup olmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
Davacı, istifa dilekçesinde sağlık sorunu olduğunu belirtmiştir. Davacıya, 25/05/2011 tarihli doktor raporuna göre Bournot (Tükenmişlik) sendromu teşhisi konmuştur. Mahkemece konusunda uzman bir psikolog davacıyla görüştürülerek 13/12/2011 tarihli rapor hazırlanmış, davacının Bournot (Tükenmişlik) sendromu yaşayabileceği kanısına varılmıştır.
Dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; davacının iş akdini 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 24/1-a maddesi uyarınca feshettiği anlaşılmaktadır.
Anılan madde, iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması durumunda işçiye fesih hakkı vermektedir.
Somut olayda, davacının işi gereği yoğun bir çalışma temposu içinde olması nedeni ile psikolojik bir rahatsızlık yaşadığına ilişkin rapor verilmiş ise de, bu rahatsızlık haklı fesih sebebini düzenleyen maddenin amaçladığı işi nedeniyle sağlığı veya yaşayışının tehlikeli olması durumu bulunmadığından davacının kıdem tazminatı talebinin reddi gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 08.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);