Yargıtay Kararı

İstifa dilekçesinin baskı ile alındığının ispat edilememesi halinde kıdem ve ihbar tazminatının reddi gerekir.

İstifa dilekçesinin baskı ile alındığının ispat edilememesi halinde kıdem ve ihbar tazminatının reddi gerekir.

Yargıtay
9. Hukuk Dairesi

Esas No:2013/3774
Karar No:2014/40362
K. Tarihi:25.12.2014

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin ücreti, genel tatil ücreti ile fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş sözleşmesinin işverence fesih edildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ücreti, alacakları istemiştir
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Dosyada mevcut davacının eli ürünü olduğu anlaşılan istifa dilekçesine göre davacı işçinin 11.09.2009 tarihi itibari ile iş akdini herhangi bir neden gösterilmeksizin sonlandırıldığı görülmekte olup, davacı söz konusu istifa dilekçesini baskı ile alındığını iddia etmiş olmakla birlikte ispat etmek zorunda olduğu irade fesadını usulünce kanıtlayamadığından, istifaya değer verilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

);