Yargıtay Kararı

TMSF'ye devredilen banka alacaklarında zamanaşımı ve hak düşürücü süre devirden itibaren 9 ay durur.

TMSF’ye devredilen banka alacaklarında zamanaşımı ve hak düşürücü süre devirden itibaren 9 ay durur.

12. Hukuk Dairesi         2006/115 E.  ,  2006/3140 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İskenderun İcra Mahkemesi
TARİHİ : 01/12/2005
NUMARASI : 2005/428/619

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu vekili İcra Mahkemesine bavşurusunda İİK.nun 71/2 – 33/a maddeleri uyarınca 3 yıllık zamanaşımı dolduğundan bahisle icranın geri bırakılmasını talep etmiştir.
Alacaklı vekili ise 4389 Sayılı Bankalar Yasasına 29.05.2001 tarihinde 4672 Sayılı Yasa ile eklenen 15/9-c maddesi uyarınca zamanaşımı süresine 9 aylık sürenin eklenmesi gerektiğini savunmuştur.
5411 Sayılı ve 19.10.2005 tarihli Bankacılık Kanununun 138.maddesine göre fon tarafından aynı kanunun 107.maddesi uyarınca bir bankanın alacaklarının devrolması halinde bu alacakla ilgili icra takiplerinde kanunlarda yazılı zamanaşımı ve hak düşürücü süreler dahil her türlü süre, alacağın devralındığı tarihten itibaren fon bakımından 9 ay süre ile durur. Yine aynı kanunun geçici 16.maddesinde ise “bu kanun ile fon alacağının tahsili bakımından yarar görülecek zamanaşımı ve diğer kanunlarda fon lehine getirilen hükümler makable şamildir” hükmü düzelenmektedir.
Mahkemece, yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler karşısında takip alacağının fona devir tarihi belirlenmeli ve bu devir tarihinden itibaren 9 ay süre ile zamanaşımı süresinin duracağı hususu gözönüne alınarak zamanaşımına itirazı konusunda bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 21.02.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

);