Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Ücretin Sosyal güvenlik Kurumuna eksik gösterilmesi haklı fesih sebebidir.

22. Hukuk Dairesi         2012/11017 E.  ,  2013/1606 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA : Davacı, kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, 1.200,00 TL ücret almasına rağmen davalı işveren tarafından ücretinin 800,00 TL olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna gösterildiğini, 800,00 TL’nin bankaya yatırıldığını, gerisinin elden ödendiğini, sürekli işverene bildirilmesine rağmen aynı tutumun sürdürüldüğünü, aynı işyerinde çalışan … adlı işçi ile anlaşamadıklarını; çocucuğunun rahatsızlığı sebebi ile işyerine geç geleceğini bildirmesine rağmen …’in kendisine de bildirilmesi gerektiğini söyleyerek aralarında tartıştıklarını, 01.07.2011 tarihinde işyerine gittiğinde haksız olduğu söylenerek …’ten özür dilemesi istenince iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatını istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı davacının 800,00 TL ücret ile çalıştığını, iş arkadaşı ile sürekli münakaşa ettiğini, davacının uyumsuz davranışlarını devam ettirdiğini her ikisinin davalı şirketçe uyarıldığını, davacının olayı abarttığını haklı nedenle işi sonlandıracak bir sebebin bulunmadığını, devamsızlık sebebi ile iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacının aynı işyerinde diğer çalışanla aralarında sürekli olarak sataşma olduğu, en son aralarında geçen tartışmadan sonra her iki çalışana davalı tarafından 01.07.2011 tarihli ihtar verilerek eşitlik kuralına uygun davaranıldığı, davacının kendi isteği ie iş sözleşmesini sonlandırdığı dava dilekçesinde yazılı hususları ispatlayamadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
Gerekçe:
Davacının iş sözleşmesini haklı olarak feshedip feshetmediği konusu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren için en temel borçtur .
İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi, sosyal güvenlik hakkını ilgilendiren bir durum olsa da Dairemizin yerleşik görüşüne göre sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih imkânı vardır.
Somut olayda … Plazma Oksijen kesim operatörü olarak çalışan davacı, 1.200,00 TL olan ücretinin Sosyal güvenlik Kurumuna 800,00 TL üzerinden gösterilmesi ve işyerine çocuğunun rahatsızlığı sebebi ile geç geleceğini söylemesine rağmen usta …’in kendine haber verilmediğini belirtmesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu ustadan özür dilemesinin istenmesi üzerine iş sözleşmesini tazminatsız ve bildirimsiz feshetmiştir. Davacının diğer çalışan ile aralarında sürekli münakaşa olduğu, en son olay üzerine her ikisine ihtar verildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davalı davacının 800,00 TL ücret ile çalıştığını savunmuştur. Tanıklar davacının 1.200,00 TL-1.250,00 TL ücret aldığını beyan etmiştir. Türkiye Makine Mühendisleri Odası yazı cevabında emsal işçinin alabileceği muhtemel ücretin 2011 yılında 1.200,00 TL olduğu bildirilmiştir. Davacının dava dilekçesinde belirttiği üzere 1.200,00 TL ücret ile çalıştığı davacı tarafından ispatlanmıştır. Ücretin Sosyal güvenlik Kurumuna eksik gösterilmesi haklı fesih sebebidir. Davacı kıdem tazminatına hak kazandığı halde davanın reddine dair verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 01.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);