Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Usulsüz tebligattan dolayı haciz işlemi yapılmış ve şikayet ile tebligatın usulsüz olduğuna karar verilmiş ise, haczin geçerli olmayacağının söylenebilmesi için şikayetin kabulüne dair kararın kesinleşmiş olması gerekir.

12. Hukuk Dairesi         2014/12004 E.  ,  2014/14533 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ordu İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 18/12/2013
NUMARASI : 2013/100-2013/367

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 12/03/2014 tarih, 2014/4351-7113 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu hakkında genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi yapıldığı, örnek 7 nolu ödeme emrinin borçluya 07.12.2012 tarihinde tebliğ edildiği, 21.12.2012 tarihinde borçluya ait taşınmaza haciz konulduğu, borçlunun ise 22.03.2013 tarihinde icra mahkemesine gelerek, adına kayıtlı olan taşınmazın meskeni olduğunu, haciz konulamayacağını, tarafına yapılan tebligatın usulsüz olup takipten 20.03.2013 tarihinde haberdar olduğunu belirterek meskeniyet şikayetinin kabulü ile taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılmasını talep ettiği görülmektedir.
Diğer yandan borçlunun aynı mahkemenin 2013/99-166 sayılı dosyasında ödeme emri tebligatının usulsüzlüğüne yönelik olarak şikayette bulunduğu, bu dosyada şikayetin kabulü ile ödeme emri tebliğ tarihinin 20.03.2013 olarak düzeltilmesine karar verildiği, mahkemece, bahsi geçen dosyada ödeme emri tebliğ tarihi olarak kabul edilen 20.03.2013 tarihine göre henüz takip kesinleşmemiş olacağından bahisle yapılan hacizlerin de usulsüz olacağı kabul edilerek, hacizlerin kaldırılması yönünde karar verildiği ancak, tebligat usulsüzlüğü şikayetinin kabulüne dair kararın henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.
Somut olayda haciz, ödeme emri tebliğ tarihine göre takibin kesinleşmesinden sonraya ilişkindir. Ancak usulsüz tebligat şikayeti nedeniyle düzeltilen tebliğ tarihine göre takip kesinleşmediği için haczin de geçerli olmayacağının söylenebilmesi, tebligat usulsüzlüğü şikayetinin kabulüne dair kararın kesinleşmiş olmasına bağlıdır. Bu durumda mahkemece usulsüz tebligat şikayetine konu olan aynı mahkemenin 2013/99-166 sayılı dava dosyasının sonucu beklenip, kararın kesinleşme durumu nazara alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin 12.03.2014 tarih ve 2014/4351 E.- 2014/7113 K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına, Ordu İcra Hukuk Mahkemesi’nin 18.12.2013 tarih ve 2013/100 E.- 2013/367 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 15.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);